domov
odadje
program
teren
kraj
namestitev
uredniski
organizacija
prijava
prispevki
gradivo
slika12

 

slika1

Program srečanja

Časovnica.pdf

Četrtek, 2. april 2009

KABINETNI DEL (8:00 - 13:30)

Registracija udeležencev
Pozdravni nagovori in otvoritev:
 
Jurij Diaci:
Organizacijski odbor - uvodni pozdrav
Janez Pirnat:
Prodekan za področje gozdarstva
Darij Krajčič:
Generalni direktor Direktorata za okolje, MOP
Andrej Drašler:
Generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, MKGP
 

I. blok

Hussendörfer, E.:
Successful conservation of silver fir in managed forests of Bavaria
Dakskobler, I., Marinšek, A.:
Pregled jelovih rastišč v Sloveniji
Brus, R., Jarni, K.:
Razvoj, genetska variabilnost in proizvodnja gozdnega reprodukcijskega materiala navadne jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji
 
MODERATOR: Andrej Bončina
 

ODMOR

 

II. blok

Bončina, A., Ficko, A., Klopčič, M., Matijašič, D., Poljanec, A.:
Analiza gospodarjenja z jelko v Sloveniji
Jonozovič, M. s sodelavci:
Težavnost upravljanja z veliko rastlinojedo divjadjo v Sloveniji v luči odnosa divjad – okolje
Devjak, T.:
Koncept gospodarjenja z jelovo – bukovimi gozdovi na GGO Kočevje
Kotnik, A.:
Gospodarjenje z jelovo – bukovimi gozdovi v GGO Novo mesto
 
MODERATOR: Janez Pirnat
 
Zaključek in navodila za popoldanski dan
 

KOSILO

 

TERENSKI DEL (13:30 – 22:00)

Zbor na parkirišču pred hoteli v Dolenjskih Toplicah. Razdelitev na dve skupini. Vožnja z avtobusoma čez Rog, prvi proti lovski koči Trnovec, drugi ostane na novomeškem Rogu. Prevoz.
 

TEREN

Terenski ogledi in predstavitve
Prevoz na gozdarsko kočo Resa
Povzetki šestih terenskih točk s skupno diskusijo
Večerja in druženje
 

Petek, 3. april 2009

III. blok

Gaberščik, A.:
Meje uspevanja rastlinskih vrst
Levanič, T.:
Prirastna depresija pri jelki v Dinarskem fitogeografskem območju
Jurc, D., Torelli, N., Grebenc, T., Ogris, N., Jurc, M.:
Vzroki za slabšanje zdravja jelke in možnosti za izboljšanje
Kovač, M., Hladnik, D.:
Monitoring poškodovanosti jelke v obdobju 1987-2007
 
MODERATOR: Klemen Jerina
 
ODMOR IN KULTURNI PROGRAM
(predstavitev slik - Boštjan Košir)
 

IV. blok

Oršanić, M., Anić, I.:
Gospodarjenje z jelko na Hrvaškem
Kadunc, A.:
Prirastoslovne značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji
Diaci, J., Roženbergar, D., Nagel, T. A.:
Pomladitvena ekologija jelke in dolgoročne spremembe vrstne sestave dinarskih jelovo-bukovih gozdov
Jerina, K.:
Vplivi velikih rastlinojedih parkljarjev na populacijsko dinamiko jelke: kaj o njih vemo, ali pa bi morali še spoznati za še boljše upravljanje?
 
MODERATOR: Maja Jurc
 
KOSILO
 

V. blok

Čufar, K., Zupančič, M.:
Lastnosti in uporaba lesa jelke
Košir, B.:
Tehnološke posebnosti pridobivanja lesa v jelovih in jelovo-bukovih gozdovih
Poljanec, A., Matijašič, D., Ficko, A., Pisek, R., Bončina, A.:
Spreminjanje razširjenosti jelke in strukture gozdnih sestojev z jelko v Sloveniji
 
MODERATOR: Aleš Kadunc
 
ODMOR
 

VI. blok

Razprava (delavnica) in zaključek ŠD
 
MODERATOR: Robert Brus