Revija društva za Gospodarjenje na travinju Slovenije

Revija Naše travinje 2017

1. Uvodnik
2. Bilanca na pragu kmetije za presojanje gospodarjenja s hranili
3.
Založenost travniških tal s fosforjem in kalijem
4.
Gnojenje s tekočimi živinskimi gnojili na strmem trajnem travniku
5.
Stroji za spravilo krme na strmini
6.
Lastnosti lucerne za siliranje
7. P
aša gosi
8. Rekultivacija stelniškega gozda z nadzorovano pašo govedi
9. O
snove tehnologije sušenja
10. Stanje in možnosti za izboljšanje gospodarjenja na dolenjskem travinju
11.
Razvoj travništva na Biotehniški fakulteti (oris ob 70. obletnici)
12.
24. redna skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije
13.
27. generalno srečanje Evropske travniške federacije

Številka 11 (Avgust 2017) v pdf obliki
Celotna revija

 Iz vsebine

1. Vzorčenje travniške krme
2. Alternativna raba travinja – paša prašičev
3. Navadna turška detelja (Onobrychis vicifolia Scop.)
4. Gensko spremenjena lucerna
5. Ali je lucerno smiselno gnojiti z dušikovimi gnojili?
6. Mehanske izgube lucerne med venenjem in sušenjem v razmerah spremenljivega vremena
7. Povečanje pridelovalne zmogljivosti kraškega pašnika
8. Travniška pridelava v gričevnato-hribovitem svetu Slovenije: analiza petih kmetij
9. Ekstenzivna travišča v celinski Sloveniji: srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki
10. Nova slovenska sorta travniškega mačjega repa KIS MURI
11. Optimizacija izrabe amonijaka iz tekočih organskih gnojil
12. Japonski hrošč – je že prisoten na vaših travnikih?
13. Društvene aktivnosti v letu 2015
14. 26. generalno srečanje Evropske travniške federacije

Številka 10 (Maj 2016) v pdf obliki
Celotna revija


Naše travinje 2015

Iz vsebine

1. Monokulturi in mešanice mnogocvetne ljuljke in črne detelje v pridelavi koševin pri alternativni uporabi dušika
2. Ocena potreb slovenskega travinja po fosforju in viri fosforja
3. Lucerna – optimiziranje košnje in konzerviranja
4. Vpliv paše divjadi na kakovost in zmanjšanje pridelka krme s travinja
5. Kemična sestava in energijska vrednost posameznih vrst trav in metuljnic prve košnje v povezavi s časom košnje
6. Poljski majski hrošč – talna nadloga travišč
7. S pašo do več organske snovi v tleh
8. Razširjenost, agro-ekološke lastnosti in pridelava lucerne
9. Delovanje društva v letu 2014

Številka 9 (Maj 2015) v pdf obliki
Celotna revija
Iz vsebine

Trajno travinje je temelj slovenske živinoreje
Pomen metuljnic za pridelovanje krme na travinju
Kraški pašnik – kako naprej?
Različni načini vzpostavitve in obnove ruše trajnega biotsko pestrega travinja
Agronomske osnove sušenja sena na travniku
Za boljšo silažo
Sušenje okroglih bal na sušilni napravi
Prehranska vrednost senenega mleka
Delovanje društva v letu 2013
Topla zima pospešila rast trav in metuljnic
25. srečanje Evropske travniške federacije 2014


Številka 8 (Maj 2014) v pdf obliki
Celotna revija

Iz vsebine

Zgodovina travnatega sveta na Primorskem krasu
Vpliv škropljenja ruše na preferenco paše
Gastrophysa viridula Deg. – pomočnik v boju s topolistno kislico
Suša vpliva na pomembnost mnogocvetne ljuljke v Sloveniji
Pridelovalni potencial slovenskega travinja z vidika oskrbe prežvekovalcev z energijo
Kmetovanje in sistemi gospodarjenja v goratih območjih
Devetnajsta redna letna skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije
Preprečevanje elektromagnetnih motenj v telekomunikacijskem omrežju zaradi uporabe pašnih aparatov


Številka 7 (Oktober 2012) v pdf obliki
Celotna revija
Iz vsebine
Uvodnik
Ciljna paša na posekah kraškega pašnika
S strokovno podporo do kraškega pašnika
Ali poznamo hrošče govnače?
Za sodobno gospodarjenje na travnatem svetu JV Slovenije in Posavja
Izobraževanje, kultura in druženje
Krmne rastline – osnova za trajnostno živinorejo
Travinje v spreminjajočem se svetu – prilagajanje globalnim spremembam
Redna letna skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije
Lenčica mlada čredo je pasla

Številka 6 (November 2010) v pdf obliki
Celotna revija
 
Iz vsebine
Uvodnik
Pridelek, sestava in energijska vrednost navadne nokote (Lotus corniculatus L.) za prežvekovalce
Vpliv različnega števila košenj na zapleveljenost travnikov v celjski regiji
Evolucijska prilagoditev rasti trave na defoliacijo in njen pomen za travništvo
Značilnosti travinja Primorskega krasa in njegova rekultivacija s pašo živali
Izbrisani tudi kraški pašniki!
Kdo se je zmotil?
Travinje – vir najboljše krme za senojedo živino
Alternativne vloge travinja
Prehodni pokal za uspešno vodenje paše na kmetiji
Redna letna skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije
Spletna stran Evropske travniške federacije

Številka 5 (November 2009) v pdf obliki
Celotna revija

Iz vsebine
Uvodnik
Sekvestracija ogljika na travnatem svetu
Travnati svet - tokrat malo drugače
Ali bo kraški pašnik ostal pastorek?
Obtežba pašnika in njen vpliv na trpežnost ruše
Travinje v njivskem kolobarju
Alternativne krmne rastline za spremenjene rastne razmere v njivskem kolobarju
Evropska travniška konferenca – Švedska 2008
Kip pastirčka
Redna letna skupščina Društva za gospodarjenjena travinju Slovenije
Kmetijski inštitut Slovenije - strokovno in raziskovalno delo na področju travništva

Številka 4 (November 2008) v pdf obliki
Celotna revija

Iz vsebine
Uvodnik
Ljuljke z veliko vsebnostjo sladkorjev
Pašna reja, drag(ocen) način kmetovanja
Protipožarna paša na obalno-kraškem območju
Topolistna kislica (ščavje)
Tehnologija pridelave sudanske trave
Člani DTS na strokovnem obisku v HBLFA Gumpenstein
15. letna skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije
Center za travništvo in pridelovanje krme

Številka 3 (November 2007) v pdf obliki
Celotna revija


Iz vsebine
Uvodnik
Kmetijska zemljišča in travinje v Evropski uniji
Travinje kot vir beljakovin za prežvekovalce
V tleh pod travno rušo mora biti dovolj zraka
Dolgoletni gnojilni poskus na kraškem travniku v Rožicah
Paša na posevku koruze
Pridelovanje krme v semi aridnih in aridnih razmerah - Španija
14. letna skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije
Predstavitev Katedre za pridelovanje krme in pašništvo

Številka 2 (November 2006) v pdf obliki
Celotna revija


Iz vsebine
Uvodnik
Naše travinje - podoba pestrosti in multifuncionalnosti
Drevesno-pašna raba
Izgube pri sušenju trave
Pridelovanje pasje trave
Povečuje se zanimanje za pridelovanje lucerne
Kitajska - zrnje za okolje
Podzemna detelja
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije
Poročilo z 20. mednarodnega kongresa na Irskem
13. letna skupščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije
Pred 160 leti

Številka 1 (December 2005) v pdf obliki
Celotna revija / (1. del 2. del 3. del revije)