Projekt C.S.I. cvetni prah
Jozef (Sjef) van der Steen in Robert Brodschneider

Prevedel in prilagodil Blaž Podrižnik, postavil Janko Božič

Poročilo za leto 2014

http://www.coloss.org/taskforces/csi
e-čebelnjak

Sodelovanje javnosti na področju čebelarstva:
»Državljan znanstveni raziskovalec«
»Čebelar raziskovalec«

POGLEJ SI PDF SPODBUJEVALNIK ZA NAŠO AKCIJO!
S projektom želimo zagotoviti najobsežnejšo raziskavo raznolikosti pelodnih zrnc, katera so na voljo čebeljim družinam v Evropskem prostoru. Cilj naj bi bil dosežen z mednarodnim pristopom, ki aktivno vključuje čebelarje kot državljane-raziskovalce.

Mednarodni projekt raznolikosti cvetnih prahov je bil prvič predstavljen na konferenci Coloss v mestu Kyiv, 29. sept. 2013 (van der Steen & Brodschneider, 2013). Kratica C.S.I. ne pomeni preiskovalcev, ki proučujejo območje kriminalnega dejanja, ampak pomeni preiskovanje s pomočjo državljanov raziskovalcev (Citizen Scientist Investigation). Pomembnost raznolikosti cvetnih prahov za družine medonosne čebele je bila predhodno predstavljena že na Bledu na delavnici Coloss, katere tematika je bila prehrana čebel. Zaključki delavnice so bili, da je raznolikost cvetnih prahov v času čebelje paše povezana z rabo kmetijskih površin. Povedano drugače, kot državljani in čebelarji želimo odigrati vlogo terenskih raziskovalcev. S tem želimo skupno prispevati k znanstveni raziskavi pri kateri bi določili ali je pomanjkanje raznolikosti cvetnih prahov resničen problem, in če, v kateri regiji, habitatu in letnem času je najbolj očiten.

Zakaj mednarodni projekt raznolikosti cvetnih prahov in zakaj vključiti državljane

Raznolika prehrana s cvetnim prahom je bistvena za vitalnost čebeljih družin. Nezadostna prehrana oz. osiromašena prehrana z samo eno vrsto cvetnega prahu je lahko morebiten faktor izgub čebeljih družin med njihovim prezimovanjem. Čebelje družine vidno slabijo, manj zalegajo in slabo oskrbujejo zalego, zmanjša pa se jim tudi odpornost na škodljive organizme (Alaux s sdo., 2009; Brodschneider & Crailsheim, 2010; Höcherl s sod., 2012; Di Pasquale s sod., 2013). Zaradi širokega razmaha kmetijstva, reje živali in gradnje mest je tako razpoložljivost, kot tudi raznolikost cvetnega prahu pod vprašajem. Porast kmetijstva in reje živali se kaže v ekstremih, tako visokih in nizkih ravneh pretoka cvetnega prahu, mogoče tudi raznovrstnosti cvetnih prahov. V urbanem okolju raznolikost rastlinskih vrst na splošno ni problem, bolj pride do izraza morebitno pomanjkanje cvetnega prahu. Mednarodni pristop v projektu je smiseln, ker je zmanjšanje raznovrstnosti mednarodni problem, poleg tega pa široka mreža raziskovalcev zagotavlja več podatkov in boljšo zanesljivost le teh.

Zakaj projekt s sodelovanjem javnosti? Pri teh raziskavah državljane aktivno vključujemo za pomoč pri zbiranju podatkov širšega pomena, pri čemer so koordinirani s strokovnim vodstvom inštruktorjev, kateri obdelujejo podatke. Do sedaj je znanih več primerov dobre prakse vključitve državljanov, kot terenskih npr. raziskave letnega štetja metuljev, vrtnih ptic… Veliko raziskovalnih projektov na biološkem področju v katere so aktivno vključeni državljani pa rezultate prinašajo tudi z pridobivanjem in povečevanjem biološkega znanja aktivno sodelujočih. Le ti pridobljeno znanje aktivno vključujejo v vsakodnevno prakso, ter pridobijo vpogled v empiričnost raziskave same. Obratno pa pridobitev podatkov širšega pomena stimulira akademske raziskave in zmanjšuje pregrade med ljudmi vključenimi v biološke znanstvene projekte.

Poleg tega je z manjšim številom raziskovalcev tako zaradi praktičnih kot tudi finančnih razlogov vzorčenje nemogoče istočasno izvajati na tako velikem številu čebeljih družin, posebej, kadar raziskovanje zahteva določene intervale. Zato se za pomoč obračamo na čebelarje, da bi aktivno sodelovali kot državljani raziskovalci. Glede na široko območje raziskovanja raznolikosti cvetnih prahov in prehrane medonosne čebele smo naše raziskovalno vprašanje skrčili in poenostavili. Zanimalo nas je koliko različnih barv obnožine čebele v panj prinesejo na določen dan. Sledljivost tega dogodka je zamišljena na vsake 3 tedne od zgodnje pomladi pa do jeseni. Delo, ki ga je potrebno izvesti je podrobno opisano in poenoteno za vse države v katerih poteka raziskava s čimer omogočimo primerljive rezultate. Omenjena povezava izgube čebeljih družin v zimskem času ni del naše raziskave. Raziskava je osredotočena na prostorsko in časovno določanje raznolikosti cvetnih prahov.Zastavljenost poteka raziskave

Eksperimentalni del raziskave bo opravljen s pomočjo evropskih čebelarjev, kateri bodo lahko uporabili opremo splošno uporabno pri čebelarskih opravilih. V kolikor udeleženci nimajo smukalnikov in jim država ne omogoča financiranja nakupa le teh, lahko prejmejo brezplačne smukalnike (omejeno število čebelarjev). Tako jim omogočimo vzorčenje na C.S.I. čebeljih družinah glede na časovno razporeditev enako v vseh udeleženih državah. Pred vzorčenjem bodo terenski raziskovalci po elektronski pošti prejeli podroben opis in navodila kako vzorčiti, kako določiti število barv in barvne odtenke. Prejeli bodo tudi osebno povezavo do baze podatkov, v katero bodo preko Google maps vpisane natančne lokacije panjev in izbira glede na možnost izrabe oz. uporabe tal (mestno, gozdnato, obdelovalno, gorsko itd.). Tu pa se prične tudi praktično terensko delo. Od osmukanih vzorcev cvetnega prahu od vseh treh C.S.I. čebeljih družin odvzamemo standardiziran podvzorec. Priporočamo pogosto uporabljen pokrovček za kozarec 500 g medu (Slika 1.). Vzorce čebeljih obnožin je nato potrebno razvrstiti po barvi oz. barvnem vzorcu, jih številčno ovrednotiti, ter vpisati v osebno bazo preko spletne povezave. Vse ostale podrobnosti bodo opisane v navodilih, katera boste prejeli preko elektronske pošte. Dodan bo tudi test barvne slepote in FAQ papir.

Kdo lahko sodeluje?

Pri projektu lahko sodeluje vsak čebelar s čebeljimi družinami, smislom za terensko raziskovanje, elektronsko pošto, ter dostopom do interneta. V namen testiranja eksperimentalne zasnove in protokola za terensko delo s terenskimi raziskovalci so 2013 na Nizozemskem, Avstriji, Švici in Grčiji izvedli preliminarne poskuse (Slika 2a,b). Izkušnje in rezultati terenskih raziskovalcev pri teh poskusih so pripomogli k izboljšanju ter večji usklajenosti ob pričetku projekta 2014. Poleg omenjenih držav v 2014 in 2015 sodelovanje potrjujejo še Norveška, Nemčija, Hrvaška in Francija, sledilo pa naj bi jim še več sodelujočih držav (tudi Slovenija). Iskanje terenskih raziskovalcev in koordinacija dela v določeni državi bo dosežena z nacionalnimi koordinatorji. Ti bodo aktivno sodelovali pri morebitnih vprašanjih terenskih raziskovalcev, možnostih pridobivanja materialnih zmožnosti, ter spodbujanju udeležencev. V Grazu (Avstrija) je februarja 2014 potekalo glavno srečanje koordinatorjev posameznih držav za projekt Coloss.Kakšen bo znanstveni doprinos CSI projekta?

V osnovi bo skozi celotno sezono za določeno državo potekal opis raznolikosti cvetnih prahov glede na različno geografsko področje, različne tipe površin in rabe tal. Priporočene metode dela bodo čebelarjem omogočale odločitev glede namestitve čebeljih družin, zato bodo kasneje lažje odločili mesta namestitve čebeljih družin za boljši razvoj. Prav tako bodo lahko sledili morebitnim spremembam znotraj proučevanih čebeljih družin.

Kakšni so rezultati preliminarne raziskave 2013?

Rezultatov preliminarne raziskave se zaradi zaradi nizkega števila vzorcev in neizvedenih povezav med značilnimi okolji ne uporablja kot osnovo. Rezultati nam prikažejo le podatke, da je na Nizozemskem srednja vrednost različnih barv čebeljih obnožin v maju, juniju in juliju bila 5 (osamelci zgoraj na 12 in spodaj na 2). V avgustu te vrednosti padejo na 4, v septembru pa na 3 različne barve čebeljih obnožin. Zmanjšanje razpoložljivih vrst cvetnih prahov v jeseni je bilo opaziti tudi v preliminarni študiji v Avstriji, kar niti ne preseneča, znanstveno gledano pa so podatki vseeno zanimivi.

Ali drugačna barva obnožine cvetnega prahu pomeni tudi različno botanično družino?

Na žalost ne. Z razporeditvijo glede na barve pridobimo le grobo oceno. Zato se terensko delo pozneje nadaljuje v laboratorijih, kjer bodo iz naključno odbranih čebeljih obnožin narejeni mikroskopski preparati s čimer bomo preko analize cvetnih prahov lahko potrdili rezultate terenskih raziskovalcev.

Kakšen namen oz. prednost ima projekt za čebelarje?

Terenski raziskovalci bodo pridobili vpogled v raznolikost cvetnih prahov v lastnih panjih. Vendar pa je nenazadnje pomen te raziskave mnogo širši. Z rezultati bomo zagotovili vpogled v raznolikost cvetnih prahov, kar bi čebelarjem in lastnikom oz. uporabnikom zemljišč omogočalo izboljšati okolje za čebelje družine.

Kaj je na tem projektu tako posebnega, da bi pri njem aktivno sodelovali?

Projekt je eden največjih mednarodnih projektov do sedaj, kateri v raziskavo aktivno vključujejo tudi državljane raziskovalce. Znotraj projekta Coloss, razširjene mreže raziskovalcev čebelarjev, je projekt zamišljen kot primer za raziskave v prihodnje, kar bo uporabno predvsem za praktično naravnane raziskave.Finančna podpora C.S.I. projekta

Finančno podporo v okviru projekta ureja vsaka država posamezno preko glavnega koordinatorja. Na Nizozemskem je preliminarna raziskava 2013 bila financirana s strani firme za razvoj semen Rijk Zwaan in združenja čebelarjev “Algemene Bijenhouders Imkervereniging”. Za raziskave v letih 2014, 2015 je finančno pomoč ponudilo še več firm in organizacij na področju čebelarstva. Poleg javnega financiranja, lahko vsak čebelar nameni sredstva za ta projekt na področju določene države preko državnega koordinatorja. Pri preliminarni raziskavi v Avstriji so čebelarji namenili lastno opremo, predvsem smukalnike. Financiranje pa bo v smislu zagotovitve potrebne opreme kot so viale za vzorčenje, smukalnike in opremo za palinološko analizo potekalo tudi skozi celotno raziskavo za leto 2014 in 2015, za kar bodo preko projekta poskušali pridobiti tudi določena državna sredstva.Ali potrebujemo še več državljanov raziskovalcev?


Ne bojimo se obdelave velikega števila podatkov. Tako da, če bo v vaši državi vpis potekal preko glavnega koordinatorja se prosimo prijavite in postanite član velike mreže terenskih raziskovalcev na področju čebelarstva. Glavni koordinator bo nato po regijah izbral terenske raziskovalce in zagotovil vse potrebne dokumente in datume.Slika 1. Standardizirani preprosti ročno prikazani postopki, ki državljanom raziskovalcem omogočajo lažji odvzem in razvrstitev čebeljih obnožin (Fotografije: Bernd Niederkofler, UNI Graz).