XXXII. Gozdarski študijski dnevi 2015

Zakonodaja o gozdovih: odprta vprašanja in predlogi rešitev

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete
organizira 22. in 23. aprila 2015 v Dolenjskih Toplicah tradicionalne

 

XXXII. Gozdarske študijske dneve:

»Zakonodaja o gozdovih: odprta vprašanja in predlogi rešitev«

 

Namen študijskih dni

Temeljna zakonodaja o gozdovih je bila sprejeta v prvih letih po širših družbenih spremembah v samostojni Sloveniji. Bistvenih popravkov do danes ni doživela. Kronične težave s financiranjem vlaganj v gozdove, težave z zagotavljanjem sredstev za delovanje javne gozdarske službe, nerealizacija številnih načrtovanih ukrepov, iztek koncesijskih pogodb za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, neevidentiran posek, finančno in razvojno šibka predelava lesa, nedorečeno razmerje med zasebnimi in javnimi interesi v gozdovih, pogostost ujm ter številni drugi problemi jasno kažejo, da razmere terjajo spremembe. Vendar slednje lahko zaživijo šele s spremembami zakonodaje. O zakonodaji, ki posega na področje gozdov, in zadeva praktično vse nas, želimo spregovoriti na letošnjih gozdarskih študijskih dnevih, ki smo jih naslovili:

»Zakonodaja o gozdovih: odprta vprašanja in predlogi rešitev«

Prispevki bodo objavljeni v Zborniku referatov Gozdarskih študijskih dni 2015.

Vljudno vabljeni!

 

V imenu organizacijskega odbora
doc. dr. Aleš Kadunc

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Terezijanski gozdni red za Kranjsko, 1771 (prevod besedila v naslovu):

Da bi se izognili tej bojazni, smo se kot skrbna deželna mati odločili izdati za našo zgoraj omenjeno vojvodino Kranjsko gozdni red, po katerem se bodo morali pri načenjanju gozdov in pri sečnji lesa ravnati vsi, ki imajo gozdove, zlasti rudniki ter lastniki gozdov na Krasu, v Pivki in Istri, ter ga spoštovati.

[ na vrh strani ]

BF-GO AR © 2015