Skupina za ekologija živali
Index Skupina za ekologija rastlin Skupina za limnologijo
   

Univerza v Ljubljani,
BF, Oddelek za biologijo

Ve na pot 111
1001 Ljubljana, Slovenija
tel. + 386 1 320 33 40
fax. +386 1 257 33 90


 
 
 

Mihael.Toman@bf.uni-lj.si
Mihael-Jozef.Toman@guest.arnes.si

       

Osebni podatki

- Rojen 13. marca 1953 v Kamni Gorici na Gorenjskem
- Stalno bivališče Kamna Gorica 47, 4246 Kamna Gorica
- Doktor bioloških znanosti
- Raziskovalno področje ekologija celinskih voda

Izobrazba

- Univ.dipl. biol.: 1978, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
- Mag. biol. znan.: 1982, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
- Dr. biol. znan: 1987, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo

   

Poklicna kariera

- 1978 - 1986 Asistent, Kemijski inštitut, Ljubljana
- 1983 - 1988 Asistent, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
- 1986 - 1992: Raziskovalec, Skupina za kemijo, biologijo in tehnologijo vod; Kemijski inštitut, Ljubljana
- 1988 - 1993 Docent, Ekologija celinskih voda, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
- 1993 - 1998 Izredni profesor, Ekologija celinskih voda - Limnologija, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo
- 1998 - ff Redni profesor, Ekologija celinskih voda - Limnologija, Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za biologijo

Raziskovalno področje

- Različna področja ekologije celinskih voda
- Poseben poudarek na življenjskih združbah v tekočih vodah
- Življenjske združbe vodnih nevretenčarjev in biološko ocenjevanje kakovosti voda
- Življenjske združbe stoječih voda, posebej planktonske v povezavi z evtrofnimi procesi v jezerih in rečnih rezervoarjih
- Biološke čistilne naprave z aktivnim blatom


Bibliografija

Ostale aktivnosti

- Od leta 1993 sodelovanje s Freshwater Biological Laboratory, University of Copenhagen, Danska
- Glavni urednik Acta Biologica Slovenica
- Vodja raziskovalnega programa: Ekologija in varstvo okolja
- Član Komisije za fitofarmacevtska sredstva, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
- Član Old Danish Organbuilding Syndicate
- Član domačih in tujih društev in organizacij:

  • SIL, ILEC, IWA, NABS
  • Slovensko društvo za zaščito voda, Slovensko ekološko društvo, Slovensko entomološko društvo, Slovensko biološko društvo

 

 

 

 

 
 

© 2010 Katedra za ekologijo in varstvo okolja
Stran prepleta Dragan Abram