stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

2019
Letnik 21 • Volume 21


Številka 1 • Issue 1

Marijan GOVEDIČ, Teja BIZJAK GOVEDIČ
The distribution of Microcondylaea bonellii (Bivalvia: Unionidae) in Slovenia. (EN) Razširjenost rečne enozobke Microcondylaea bonellii (Bivalvia: Unionidae) v Sloveniji.
Natura Sloveniae 21(1): 5-20
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The freshwater bivalve Microcondylaea bonellii is classified as Vulnerable according to the last IUCN Red List assessment and also listed in Annex V of the Habitats Directive. According to more than one hundred years old data, the species was present in Slovenia in a restricted section of the Vipava River and its tributary the Lijak Stream, which is also the species’ type location. We surveyed all previously known as well as new potential localities for M. bonellii. Live mussels were found only in the lower part of the Vipava River, but not in the Lijak Stream. Nevertheless, the population in Slovenia is isolated from other populations and restricted only to 16 km of the Vipava River. Unfortunately, key sections of the Vipava River have been subjected to habitat destruction in the past and are threatened by ongoing engineering works and developments. Thus the legislation should be taken into strict consideration immediately if we want to preserve this protected species and its habitat.

Key words: Microcondylaea bonellii, distribution, type locality, Vipava River, Slovenia, the Habitats Directive

Izvleček. Rečna enozobka je kot ranljiva vrsta uvrščena na Rdeči seznam IUCN in na Prilogo V Direktive o habitatih. Glede na več kot sto let stare podatke je vrsta živela na omejenem odseku reke Vipave in v njenem pritoku Lijaku, ki je hkrati tudi tipsko najdišče te vrste. Na terenu sva rečno enozobko iskala na vseh predhodno znanih, hkrati pa tudi na novih potencialnih nahajališčih. Žive školjke sva našla le v spodnjem delu reke Vipave, ne pa tudi v potoku Lijaku. Slovenska populacija je izolirana od drugih populacij, njen habitat pa je omejen le na 16 km dolgi odsek reke Vipave. Ta je bila v preteklosti izpostavljena posegom, ki so vodili v preoblikovanje habitata, vodnogospodarska dela pa potekajo še naprej. Zato bi bilo treba nujno začeti upoštevati obstoječo zakonodajo, če želimo ohraniti to zavarovano vrsto in njen habitat.

Ključne besede: Microcondylaea bonellii, rečna enozobka, tipsko najdišče, razširjenost, reka Vipava, Slovenija, Direktiva o habitatih

Žan KURALT, Rok KOSTANJŠEK
A contribution to the Slovenian spider fauna – IV. (EN) Prispevek k favni pajkov Slovenije – IV.
Natura Sloveniae 21(1): 21-45
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text | PDF Popravek • Erratum (Natura Sloveniae 21(2): 35)

Abstract. We provide a list of 171 spider species from 27 families recently recorded in Slovenia. Among them are first records of Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis and Micaria subopaca for Slovenia and a second record of Zodarion rubidum, a species just recently added to the Slovenian spider fauna.

Key words: first records, Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis, Micaria subopaca, Zodarion rubidum

Izvleček. V prispevku je predstavljen seznam 171 vrst pajkov iz 27 družin, ki so bile nedavno najdene v Sloveniji. Med temi gre za prve najdbe vrst Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis in Micaria subopaca v Sloveniji in drugo najdbo v Sloveniji nedavno najdene vrste Zodarion rubidum.

Ključne besede: prve najdbe, Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis, Micaria subopaca, Zodarion rubidum

Primož PRESETNIK, Ali ŠALAMUN
First records of the European free-tailed bat Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) in Slovenia. (EN) Prve najdbe dolgorepega netopirja Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) v Sloveniji.
Natura Sloveniae 21(1): 47-53
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. An acoustic survey of bats was conducted throughout 2016 on the slopes of the hill Črna griža near Kozina, and from the end of August 2016 to the end of October 2017 on a small Griško polje plateau close to the village of Dolenja vas near Senožeče — both sites are located in the south-west of Slovenia. Echolocation calls of Tadarida teniotis were recorded at both sites. T. teniotis was recorded near Kozina during 11 nights from April to October 2016, but it was rare, with its 38 passes constituting just 0.53% of all bat passes. It was even rarer near Dolenja vas where it was recorded twice only on the hill Veliki Ognjivec — in April and October 2017 — where constituting only 0.0001% of all bat passes. Both sites are located on the northern border of T. teniotis Submediterranean range. T. teniotis is the 31st bat species recorded in Slovenia and the 30th bat species currently living in the country.

Key words: Tadarida teniotis, distribution, echolocation, acoustic survey, Slovenia

Izvleček. Leta 2016 smo napravili celoletni zvočni popis netopirjev na območju hriba Črna griža pri Kozini, podobno študijo pa tudi med avgustom 2016 in oktobrom 2017 na Griškem polju pri Dolenji vasi pri Senožečah (oboje v jugozahodni Sloveniji). Na obeh mestih smo posneli tudi eholokacijske klice dolgorepega netopirja Tadarida teniotis. Pri Kozini smo dolgorepega netopirja zabeležili v 11 nočeh od aprila do oktobra 2016, vendar je bil redek in njegovih 38 posnetih mimoletov je sestavljalo le 0,53 % vseh mimoletov netopirjev. Pri Dolenji vasi je bil še redkejši, saj smo ga na hribu Veliki Ognjivec zaznali le enkrat v aprilu in enkrat v oktobru 2017, kar je bilo le 0,0001 % vseh mimoletov netopirjev. Obe mesti najdb ležita na severnem robu submediteranske razširjenosti te vrste. Dolgorepi netopir je 31. vrsta netopirjev, najdena v Sloveniji, in 30. vrsta netopirjev, trenutno živeča pri nas.

Ključne besede: Tadarida teniotis, razširjenost, eholokacija, zvočni popis, Slovenija

Sonja HUČ
The first documented finds of Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826) (Gastropoda: Calliostomatidae) on the coastal mollusc shell deposit at Ankaran. (EN) Prvi dokumentirani najdbi Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826) (Gastropoda: Calliostomatidae) na školjčni sipini pri Ankaranu.
Natura Sloveniae 21(1): 55-56
PDF Terenska notica • Field note

Maja ZAGMAJSTER, Teo DELIĆ
Discovery of subterranean amphipod Niphargus stygius (Schiødte, 1847) (Amphipoda: Niphargidae) in a cave drip pool with increased salinity. (EN) Najdba slepe postranice Niphargus stygius (Schiødte, 1847) (Amphipoda: Niphargidae) v jamski luži prenikle vode s povečano slanostjo.
Natura Sloveniae 21(1): 57-59
PDF Terenska notica • Field note

Številka 2 • Issue 2

Luka ŠPARL, Eva ZUPAN
First records of two ascomycete fungi (Ascomycota) for Slovenia. (EN) Prvi podatki o dveh vrstah gliv zaprtotrosnic (Ascomycota) za Slovenijo.
Natura Sloveniae 21(2): 5-11
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. In April and May 2019, two ascomycetous species – Vibrissea filisporia (Bonord.) Korf & A. Sánchez 1967 and Cudoniella tenuispora (Cooke & Massee) Dennis 1974 were observed in Tivoli, Rožnik and Šiška hill Landscape Park in central Slovenia. This is the first evidence of their presence in the country. Despite specific growth condition requirements, there is a reasonable probability that these two species grow also elsewhere in Slovenia, but have simply been overlooked. We recommend further studies of suitable habitats for the species, to complete the knowledge on their distribution within the country.

Key words: fungi, Ascomycota, first records, Vibrissea filisporia, Cudoniella tenuispora, Mali Rožnik, Ljubljana, Slovenia

Izvleček. V aprilu in maju 2019 sta bili na območju zavarovanega območja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v osrednji Sloveniji najdeni dve glivi zaprtotrosnici, Vibrissea filisporia (Bonord.) Korf & A. Sánchez 1967 in Cudoniella tenuispora (Cooke & Massee) Dennis 1974. Kljub specifičnim rastiščnim zahtevam je zelo verjetno, da ti dve vrsti uspevata tudi drugod po državi, a sta bili spregledani. Prihodnje študije primernih habitatov bodo lahko dopolnile poznavanje razširjenosti teh vrst v državi.

Ključne besede: glive, Ascomycota, prvi podatki, Vibrissea filisporia, Cudoniella tenuispora, Mali Rožnik, Ljubljana, Slovenija

Simona PREVORČNIK, Anja REMŠKAR, Cene FIŠER, Boris SKET, Gregor BRAČKO, Teo DELIĆ, Nataša MORI, Anton BRANCELJ, Maja ZAGMAJSTER
Interstitial fauna of the Sava River in eastern Slovenia. (EN) Intersticijska favna reke Save v vzhodni Sloveniji.
Natura Sloveniae 21(2): 13-23
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Interstitial water that occupies the pore spaces within unconsolidated sediments is a unique habitat, inhabited by surface as well as exclusively subterranean species (stygobionts). The best studied of all interstitial habitats is the hyporheic zone, an interface between surface water and groundwater (phreatic zone) environments. The Sava River in central Slovenia (i.e., at the Ljubljana alluvial plain) readily qualifies as one of the global hotspots of interstitial biodiversity, while data from other river sections are lacking. In 2015, we sampled two gravel bars on the final Slovenian section of the river (Eastern Slovenia), and collected nine samples per site using the Bou-Rouch pumping method. At »Čatež ob Savi« and »Obrežje« sites, at least 26 invertebrate species with 14 stygobionts and 25 invertebrate species with 13 stygobionts were identified, respectively. Altogether, 33 invertebrate taxa with 16 stygobionts were recorded, which increased the previously known interstitial stygobiotic richness of the Sava River in Slovenia by eight species (to 37 species). Three species of the stygobiotic amphipod genus Niphargus were recorded in Slovenia for the first time, one of which is even a new species to science. We discuss the novel results in the context of current national conservation practices.

Key words: interrstitial fauna, hyporheic, stygobionts, endemic species, Bou-Rouch pumping method, Sava River, Slovenia

Izvleček. Intersticijska voda – voda med zrni nesprijetega sedimenta, je edinstven življenjski prostor tako za površinske kot tudi izključno podzemne vrste (stigobionte). Najbolje raziskan med plitvimi intersticijskimi habitati je hiporeik, prehodni pas med površinsko vodo in globoko podtalnico (freatikom). Odsek reke Save na območju Ljubljanskega polja (osrednja Slovenija) sodi med svetovne vroče točke intersticijske vrstne pestrosti, medtem ko podatkov iz drugih odsekov reke skoraj ni. Leta 2015 smo z metodo Bou-Rouch pridobili po devet vzorcev iz vsakega od dveh prodišč v končnem odseku Save (vzhodna Slovenija). Na prodiščih »Čatež ob Savi« in »Obrežje« smo zabeležili najmanj 26 oz. 25 nevretenčarskih vrst, od tega 14 oz. 13 stigobiotskih. Skupno število najdenih taksonov, t.j. 33 nevretenčarskih, od tega 16 stigobiotskih vrst, je zvišalo pestrost savskih stigobiontov za osem vrst (na 37 vrst). Tri vrste iz rodu slepih postranic (Niphargus) smo v Sloveniji zabeležili prvič, od tega je ena nova za znanost. V prispevku izsledke obravnavamo v luči trenutne naravovarstvene prakse.

Ključne besede: intersticijska favna, hiporeik, stigobionti, endemiti, Bou-Rouch metoda črpanja, Sava, Slovenija

Gregor BRAČKO
Two invasive ant species, Lasius neglectus Van Loon et al., 1990 and Tapinoma magnum Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae), living in close proximity in coastal Slovenia. (EN) Dve invazivni vrsti mravelj, Lasius neglectus Van Loon et al., 1990 in Tapinoma magnum Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae), živeči v neposredni bližini v obalni Sloveniji.
Natura Sloveniae 21(2): 25-28
PDF Terenska notica • Field note

Kristjan MALAČIČ, Marijan GOVEDIČ, Maja CIPOT
Potrditev razmnoževanja plavčka Rana arvalis na Goričkem (SV Slovenija). (SL) First confirmed breeding of the moor frog Rana arvalis at Goričko (NE Slovenia).
Natura Sloveniae 21(2): 29-30
PDF Terenska notica • Field note

Ana ĆURIĆ
Albinism of Aesculapian snake Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) in situ: first record for Bosnia and Herzegovina. (EN) Albinizem navadnega goža Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) in situ: prvi podatek za Bosno in Hercegovino.
Natura Sloveniae 21(2): 31-33
PDF Terenska notica • Field note

POPRAVKI • ERRATA
Natura Sloveniae 21(2): 35
PDF Celotno besedilo • Full text