stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

2019
Letnik 21 • Volume 21


Številka 1 • Issue 1

Marijan GOVEDIČ, Teja BIZJAK GOVEDIČ
The distribution of Microcondylaea bonellii (Bivalvia: Unionidae) in Slovenia. (EN) Razširjenost rečne enozobke Microcondylaea bonellii (Bivalvia: Unionidae) v Sloveniji.
Natura Sloveniae 21(1): 5-20
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The freshwater bivalve Microcondylaea bonellii is classified as Vulnerable according to the last IUCN Red List assessment and also listed in Annex V of the Habitats Directive. According to more than one hundred years old data, the species was present in Slovenia in a restricted section of the Vipava River and its tributary the Lijak Stream, which is also the species’ type location. We surveyed all previously known as well as new potential localities for M. bonellii. Live mussels were found only in the lower part of the Vipava River, but not in the Lijak Stream. Nevertheless, the population in Slovenia is isolated from other populations and restricted only to 16 km of the Vipava River. Unfortunately, key sections of the Vipava River have been subjected to habitat destruction in the past and are threatened by ongoing engineering works and developments. Thus the legislation should be taken into strict consideration immediately if we want to preserve this protected species and its habitat.

Key words: Microcondylaea bonellii, distribution, type locality, Vipava River, Slovenia, the Habitats Directive

Izvleček. Rečna enozobka je kot ranljiva vrsta uvrščena na Rdeči seznam IUCN in na Prilogo V Direktive o habitatih. Glede na več kot sto let stare podatke je vrsta živela na omejenem odseku reke Vipave in v njenem pritoku Lijaku, ki je hkrati tudi tipsko najdišče te vrste. Na terenu sva rečno enozobko iskala na vseh predhodno znanih, hkrati pa tudi na novih potencialnih nahajališčih. Žive školjke sva našla le v spodnjem delu reke Vipave, ne pa tudi v potoku Lijaku. Slovenska populacija je izolirana od drugih populacij, njen habitat pa je omejen le na 16 km dolgi odsek reke Vipave. Ta je bila v preteklosti izpostavljena posegom, ki so vodili v preoblikovanje habitata, vodnogospodarska dela pa potekajo še naprej. Zato bi bilo treba nujno začeti upoštevati obstoječo zakonodajo, če želimo ohraniti to zavarovano vrsto in njen habitat.

Ključne besede: Microcondylaea bonellii, rečna enozobka, tipsko najdišče, razširjenost, reka Vipava, Slovenija, Direktiva o habitatih

Žan KURALT, Rok KOSTANJŠEK
A contribution to the Slovenian spider fauna – IV. (EN) Prispevek k favni pajkov Slovenije – IV.
Natura Sloveniae 21(1): 21-45
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. We provide a list of 171 spider species from 27 families recently recorded in Slovenia. Among them are first records of Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis and Micaria subopaca for Slovenia and a second record of Zodarion rubidum, a species just recently added to the Slovenian spider fauna.

Key words: first records, Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis, Micaria subopaca, Zodarion rubidum

Izvleček. V prispevku je predstavljen seznam 171 vrst pajkov iz 27 družin, ki so bile nedavno najdene v Sloveniji. Med temi gre za prve najdbe vrst Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis in Micaria subopaca v Sloveniji in drugo najdbo v Sloveniji nedavno najdene vrste Zodarion rubidum.

Ključne besede: prve najdbe, Nigma flavescens, Walckenaria alticeps, Pelecopsis parallela, Erigone autumnalis, Micaria subopaca, Zodarion rubidum

Primož PRESETNIK, Ali ŠALAMUN
First records of the European free-tailed bat Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) in Slovenia. (EN) Prve najdbe dolgorepega netopirja Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) v Sloveniji.
Natura Sloveniae 21(1): 47-53
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. An acoustic survey of bats was conducted throughout 2016 on the slopes of the hill Črna griža near Kozina, and from the end of August 2016 to the end of October 2017 on a small Griško polje plateau close to the village of Dolenja vas near Senožeče — both sites are located in the south-west of Slovenia. Echolocation calls of Tadarida teniotis were recorded at both sites. T. teniotis was recorded near Kozina during 11 nights from April to October 2016, but it was rare, with its 38 passes constituting just 0.53% of all bat passes. It was even rarer near Dolenja vas where it was recorded twice only on the hill Veliki Ognjivec — in April and October 2017 — where constituting only 0.0001% of all bat passes. Both sites are located on the northern border of T. teniotis Submediterranean range. T. teniotis is the 31st bat species recorded in Slovenia and the 30th bat species currently living in the country.

Key words: Tadarida teniotis, distribution, echolocation, acoustic survey, Slovenia

Izvleček. Leta 2016 smo napravili celoletni zvočni popis netopirjev na območju hriba Črna griža pri Kozini, podobno študijo pa tudi med avgustom 2016 in oktobrom 2017 na Griškem polju pri Dolenji vasi pri Senožečah (oboje v jugozahodni Sloveniji). Na obeh mestih smo posneli tudi eholokacijske klice dolgorepega netopirja Tadarida teniotis. Pri Kozini smo dolgorepega netopirja zabeležili v 11 nočeh od aprila do oktobra 2016, vendar je bil redek in njegovih 38 posnetih mimoletov je sestavljalo le 0,53 % vseh mimoletov netopirjev. Pri Dolenji vasi je bil še redkejši, saj smo ga na hribu Veliki Ognjivec zaznali le enkrat v aprilu in enkrat v oktobru 2017, kar je bilo le 0,0001 % vseh mimoletov netopirjev. Obe mesti najdb ležita na severnem robu submediteranske razširjenosti te vrste. Dolgorepi netopir je 31. vrsta netopirjev, najdena v Sloveniji, in 30. vrsta netopirjev, trenutno živeča pri nas.

Ključne besede: Tadarida teniotis, razširjenost, eholokacija, zvočni popis, Slovenija

Sonja HUČ
The first documented finds of Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826) (Gastropoda: Calliostomatidae) on the coastal mollusc shell deposit at Ankaran. (EN) Prvi dokumentirani najdbi Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826) (Gastropoda: Calliostomatidae) na školjčni sipini pri Ankaranu.
Natura Sloveniae 21(1): 55-56
PDF Terenska notica • Field note

Maja ZAGMAJSTER, Teo DELIĆ
Discovery of subterranean amphipod Niphargus stygius (Schiødte, 1847) (Amphipoda: Niphargidae) in a cave drip pool with increased salinity. (EN) Najdba slepe postranice Niphargus stygius (Schiødte, 1847) (Amphipoda: Niphargidae) v jamski luži prenikle vode s povečano slanostjo.
Natura Sloveniae 21(1): 57-59
PDF Terenska notica • Field note