stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

2018
Letnik 20 • Volume 20


Številka 1 • Issue 1

Nejc JOGAN
When did Buddleja davidii become invasive in Slovenia? (EN) Kdaj je Buddleja davidii postala v Sloveniji invazivna?
Natura Sloveniae 20(1): 5-17
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Butterfly-bush (Buddleja davidii) is globally widespread invasive alien plant that originates in China. In Slovenia, a switch from benign naturalized plant to invasiveness occurred just recently, so in the last decade it has been spreading rapidly in the sense of geography and also forming viable competitively strong populations in (semi-)natural habitat types such as abandoned quarries, rocky slopes and river banks. In the article its spreading is presented with some older overlooked records and several new records that more than double our knowledge of the species’ distribution in Slovenia. These data strongly confirm that it can be recognized as invasive alien species also in Slovenia, owing to its successful spread to natural habitat types in several parts of the country in the last decade.

Key words: Buddleja davidii, alien plant invasion, Slovenia

Izvleček. Metuljnik (Buddleja davidii) je po vsem svetu razširjena invazivna rastlina, ki izvira s Kitajske. V Sloveniji je do prehoda iz neškodljive naturaliziranosti v invazivnost prišlo šele nedavno, tako da se v zadnjem desetletju vrsta intenzivno širi v geografskem smislu in na več mestih oblikuje konkurenčno močne populacije v (pol)naravnem okolju opuščenih kamnolomov, skalovja in obrečnih prodnatih bregov. V članku je predstavljeno njeno širjenje s starimi spregledanimi kot tudi številnimi novimi podatki, ki več kot podvojijo vednost o njen razširjenosti v Sloveniji. Podatki potrjujejo, da je tudi na območju Slovenije vrsta zanesljivo invazivna, saj se vsaj zadnje desetletje širi tudi na naravna rastišča na več koncih države.

Key words: Buddleja davidii, širjenje tujerodnih invazivnih vrst, Slovenija

Vid ŠVARA, Rudi VEROVNIK
Changes in butterfly species richness (Lepidoptera: Papilionoidea) over two decades in the Koroška region, Northern Slovenia. (EN) Spremembe v favni dnevnih metuljev (Lepidoptera: Papilionoidea) v dveh desetletjih na Koroškem, severna Slovenija.
Natura Sloveniae 20(1): 19-32
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Changes in butterfly fauna in the Koroška region in northeastern Slovenia have been compared over a period of 22 years. Records from 12 sampling sites from late July 2016 are compared with the same sites from late July/early August 1994. On average, 30% of species richness was lost per site, with a maximum loss of 80% at one site with complete habitat degradation. Records from 35 sampling sites from July 2016 are presented, including records of several rare habitat specialist species, such as Lycaena dispar, Plebejus optilete, Boloria titania, and Phengaris arion, the latter being of particular importance for conservation. All in all, habitat degradation has been confirmed to be the main driver of the loss of butterfly richness in the Koroška region.

Key words: species distribution, species richness, threatened species, habitat degradation

Izvleček. V članku primerjava podatke terenskih raziskav dnevnih metuljev na Koroškem med letoma 1994 in 2016. Povprečno se je število vrst metuljev na lokacijo zmanjšalo za 30 %, z največjo izgubo 80 % vrst na lokaciji s povsem degradiranim habitatom. Objavljava tudi vse podatke o pojavljanju dnevnih metuljev, zbranih na 35 lokacijah v drugi polovici julija 2016. Med njimi so tudi vrste habitatnih specialistov Boloria titania, Phengaris arion ter Plebejus optilete, izmed katerih po naravovarstveni vrednosti izstopajo najdbe P. arion. Glavni razlog za izgubo vrstne pestrosti dnevnih metuljev na Koroškem je degradacija habitatov.

Ključne besede: razširjenost vrst, pestrost vrst, ogrožene vrste, degradacija habitata

Toni KOREN, Ana ŠTIH, Ivona BURIĆ, Katarina KOLLER, Boris LAUŠ, Mladen ZADRAVEC
The current distribution of pond slider Trachemys scripta (Reptilia: Emydidae) in Croatia. (EN) / Razširjenost gizdave želve Trachemys scripta (Reptilia: Emydidae) na Hrvaškem.
Natura Sloveniae 20(1): 33-44
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The pond slider Trachemy scripta was one of the most commonly exported turtles until the last decade and often released into the wild outside its native range. It was introduced to Europe, Africa, South America and Asia and included on the EU list of 100 World's Worst Invasive Alien Species and the List of invasive alien species of Union concern. The import of the subspecies Trachemys scripta elegans into Europe and Croatia has been banned for some time, but the number of specimens recorded in nature is still increasing. In this paper we present 45 new localities were the species was observed in Croatia, which makes a total of 84 known localities. Most of the records, 58%, are in the Continental biogeographical region and the rest in the Mediterranean. It has not yet been recorded for the Alpine biogeographical region. Most records (42%) come from ponds. Three new sightings of females digging nests, laying eggs and sightings of hatchlings were recorded, suggesting successful reproduction of the species. Further surveys of this alien species in Croatia are needed.

Key words: invasive species, terrapin, Emydidae, Reptilia

Izvleček. Gizdava želva Trachemy scripta je bila v zadnjem desetletju ena izmed najpogosteje izvoženih želv iz Amerike in s strani lastnikov pogosto izpuščena v naravno okolje zunaj njene naravne razširjenosti. Vnesena je bila v Evropo, Afriko, Južno Ameriko in Azijo. Vključena je na Seznam 100 najinvazivnejših tujerodnih vrst sveta in Seznam invazivnih tujerodnih vrst Evropske unije. Uvoz podvrste rdečevratke Trachemys scripta elegans je bil v Evropo in Hrvaško prepovedan, vendar se kljub temu število zabeleženih primerkov v naravi povečuje. V prispevku predstavljamo 45 novih lokalitet, kjer je bila vrsta opažena. Skupno je tako za Hrvaško znanih 84 lokalitet o pojavljanju te vrste. Največ najdb (58 %) je iz kontinentalne geografske regije, preostanek pa iz mediteranske. V alpski geografski regiji vrsta še ni bila potrjena. Večina najdb oz. opazovanj (42 %) je z ribnikov. Poročamo tudi o treh novih opažanjih izvaljenih mladičev ter samic, ki kopljejo gnezdo in odlagajo jajca. Potrebne so nadaljnje raziskave o tej tujerodni invazivni vrsti na Hrvaškem.

Ključne besede: invazivne vrste, želve, Emydidae, Reptilia

Anja BOLČINA, Jan GOJZNIKAR, Rudi KRAŠEVEC, Matic GABOR, Blaž VRHOVŠEK
Observations of amphibian, reptile and some mammal species in the area of Šaleška jezera near Velenje during the 2015–2017 period. (EN) Opazovanja dvoživk, plazilcev in določenih vrst sesalcev med letoma 2015 in 2017 v okolici Šaleških jezer, Slovenija.
Natura Sloveniae 20(1): 45-57
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract In this contribution we present our observations of amphibians, reptiles and some mammals from the area of Šaleška jezera (lakes) near Velenje in northern Slovenia. This area refers to three lakes – Velenjsko jezero, Šoštanjsko jezero and Škalsko jezero, which were formed in the 20th century as a consequence of underground lignite mining. The landscape is still changing due to an ongoing subsidence of the valley caused by continuous mining, which constantly affects the surface water bodies and habitats. The changes are so apparent that they could be measured in weeks if not days. New records on the occurrence of 9 amphibian, 7 reptilian and 9 mammalian species were made in the region during our field work carried out from 2015 to 2017. Three of these species are listed on Annex II of the EU Habitats Directive – Emys orbicularis, Bombina variegata and Triturus carnifex, and additional eight on Annex IV of this directive – Bombina variegata, Hyla arborea, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Emys orbicularis, Lacerta viridis, Podarcis muralis and Natrix tessellata. We also recorded two introduced species – Dama dama and Trachemys scripta.

Key words: amphibians, reptiles, mammals, coal-mine subsiding area, Šaleška jezera, Slovenia

Izvleček. V prispevku navajamo lastna opazovanja dvoživk, plazilcev in sesalcev v obdobju 2015–2017 v okolici Šaleških jezer, severna Slovenija. Območje obsega tri jezera – Velenjsko, Šoštanjsko in Škalsko, ki so nastala v 20. stoletju kot posledica izkopavanja lignita. Pokrajina se še vedno nenehno spreminja zaradi ugrezanja doline, kjer je premogovništvo še aktivno, in vpliva na površinska vodna telesa in habitate. Spremembe površja so opazne iz tedna v teden, ponekod celo iz dneva v dan. Med terenskimi popisi smo na območju jezer zabeležili 9 vrst dvoživk, 6 vrst plazilcev in 9 vrst sesalcev. Tri najdene vrste so uvrščene v Prilogo II Habitatne direktive – Emys orbicularis, Bombina variegata in Triturus carnifex, osem pa jih je uvrščenih v Prilogo IV omenjene direktive – Bombina variegata, Hyla arborea, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Emys orbicularis, Lacerta viridis, Podarcis muralis in Natrix tessellata. Opazili smo tudi dve tujerodni vrsti – Dama dama in Trachemys scripta.

Ključne besede: dvoživke, plazilci, sesalci, ugrezninsko območje premogovnika, Šaleška jezera, Slovenija

Monika VELJKOVIĆ
First record of the moustached darter Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) (Odonata: Libellulidae) for the Bjelovar area, Croatia. (EN) Prva najdba navadnega kamenjaka Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) (Odonata: Libellulidae) na območju Bjelovarja, Hrvaška.
Natura Sloveniae 20(1): 59-60
PDF Terenska notica • Field note

Številka 2 • Issue 2

Izdajo številke so sofinancirali •
This issue was co-funded by

Park Škocjanske jame, Slovenija

UNESCO World Heritage

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Marijan GOVEDIČ, Thomas FRIEDRICH
First review of recent records of sturgeons and paddlefishes (Acipenseriformes) in the Danube River basin in Slovenia. (EN) Prvi pregled recentnih podatkov o jesetrovkah (Acipenseriformes) iz donavskega porečja Slovenije.
Natura Sloveniae 20(2): 5-16
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. We present recent records of sturgeons and paddlefishes from the rivers in Danube basin in Slovenia after 2000. Strictly, only confirmed and unambiguous records (specimen, picture) were taken into account. The sterlet and the Siberian sturgeon have been occasionally found in rivers and Russian sturgeons in gravel pits, while sterlets, Siberian sturgeons, Russian sturgeons and the paddlefish are still farmed in some ponds. The Siberian sturgeons were released in the Mura and Sava River in 2016, but the species is as »exotic pet fish« present in more water bodies. The presence of sturgeons in gravel pits is unknown. The Siberian sturgeon can be relatively easily misidentified with the sterlet, so the catches in the Mura and Sora Rivers in 2009 were misidentified as sterlet, while the Siberian sturgeon was actually captured. The last sterlet in Slovenian rivers was captured in the Drava River in 2001, and even this individual had probably been released in Austria. The occurrence of sturgeons in Slovenian rivers in the last eighteen years does not seem to be connected with migration and revival of natural populations in the lower part of the Drava and Sava Rivers.

Key words: sterlet, nonindigenous sturgeons, Sava River, Drava River, Mura River, Slovenia

Izvleček. V prispevku predstavljamo najdbe jesetrov v donavskem porečju Slovenije po letu 2000. Rezultati temeljijo izključno na dokaznih fotografijah ali primerkih. V rekah so bili ujeti kečiga in sibirski jeseter, v gramoznicah ruski jeseter, v ribnikih pa so gojili oziroma še gojijo kečige, sibirske jesetre, ruske jesetre in ameriškega veslokljuna. Sibirski jesetri so bili spuščeni v reko Muro in Savo leta 2016, kot okrasne ribe pa jih imajo v precej več vodah. Pojavljanje jesetrovk v gramoznicah je velika neznanka. Sibirskega jesetra zlahka zamenjamo s kečigo, tako da so bili ulovi v Muri in Sori v letu 2009 napačno pripisani kečigi, medtem ko je bil dejansko ujet sibirski jeseter. Zadnjo kečigo so v slovenskih rekah ujeli leta 2001, in sicer v reki Dravi, pa še ta je bila verjetno izpuščena v Avstriji. Pojavljanje jesetrovk v slovenskih rekah po letu 2000 se ne zdi povezano z migracijo in izboljšanjem stanja populacij v spodnjem toku reke Drave ali Save.

Ključne besede: kečiga, tujerodne jesetrovke, Sava, Drava, Mura, Slovenija

Teja BIZJAK GOVEDIČ, Marijan GOVEDIČ
First record of the invasive Asian clam Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Slovenia. (EN) Prva najdba invazivne vrste azijske školjke Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) v Sloveniji.
Natura Sloveniae 20(2): 17-23
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The Asian clam (Corbicula fluminea) is considered one of the most invasive freshwater bivalves in the world. It has been introduced to several European countries. During the field surveys conducted in August 2018, a total of 61 specimens of the Asian clam were found along the Drava River between Ormož and Središče ob Dravi in Northeast Slovenia. These are the first records of this invasive species’ occurrence in Slovenia.

Key words: invasive species, Corbicula fluminea, Slovenia, Drava River

Izvleček. Corbicula fluminea je ena najbolj invazivnih školjk celinskih voda. Zanešena je bila v številne evropske države. Med terenskim popisom avgusta 2018 smo na odseku reke Drave med Ormožem in Središčem ob Dravi skupno našli 61 primerkov te školjke. To so hkrati tudi prvi podatki o pojavljanju te invazivne vrste v Sloveniji.

Ključne besede: invazivne vrste, Corbicula fluminea, Slovenija, Drava

Simona PREVORČNIK, Andrzej FALNIOWSKI
A twist of nature: a left-handed Bythinella schmidti (Küster, 1852) (Caenogastropoda: Bythinellidae). (EN) Zasuk narave: levosučna Bythinella schmidti (Küster, 1852) (Caenogastropoda: Bythinellidae).
Natura Sloveniae 20(2): 25-31
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. As most extant snails, Bythinella schmidti is characterised by dextral (right-handed) coiling of the shell. Nevertheless, a small sinistral (left-handed) individual from the spring on a mountain pasture was sampled, together with its larger dextral conspecifics. In our report on this first case of sinistrality within the superfamily Truncatelloidea, we discuss its shell abnormalities and provide a review on chirality in snails.

Key words: Bythinella, sinistrality, shell abnormalities, spring, Slovenia

Izvleček. Kot za večino obstoječih vrst je tudi za vrsto Bythinella schmidti značilna desnosučnost, torej zavitost hišice v smeri urinega kazalca. A v izviru na planinskem pašniku smo med večjimi desnosučnimi sovrstniki našli tudi majhnega levosučneža te vrste. V poročilu o prvem primeru levosučnosti znotraj naddružine Truncatelloidea obravnavamo opažene nepravilnostih v zgradbi hišice in podajamo pregled objav o sučnosti polžev.

Ključne besede: Bythinella, levosučnost, nepravilnosti hišice, izvir, Slovenija

Jan GOJZNIKAR, Nejc POLJANEC, Matija MLAKAR MEDVED
An interesting new record of Egyptian locust Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) (Orthoptera: Acrididae) for Slovenian inland. (EN) Zanimiva nova najdba egipčanske kobilice Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) (Orthoptera: Acrididae) v notranjosti Slovenije.
Natura Sloveniae 20(2): 33-34
PDF Terenska notica • Field note

Delavnica »SOS Proteus« • Workshop »SOS Proteus«

Gregor ALJANČIČ, Magdalena NĂPĂRUŞ-ALJANČIČ, Vanja DEBEVEC
Third International meeting SOS Proteus: »Conservation of proteus and its habitat – 250 years after its scientific description«. (EN) Tretji mednarodni posvet SOS Proteus: »Varstvo človeške ribice in njenega habitata – 250 let po znanstvenem opisu«.
Natura Sloveniae 20(2): 35-37
PDF Uvodnik • Editorial

Boris KOLAR
The threshold concentration for nitrate in groundwater as a habitat of Proteus anguinus. (EN) Mejne koncentracijske vrednost za nitrat v podzemni vodi kot okolju močerila.
Natura Sloveniae 20(2): 39-42
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Federica PAPI, Edgardo MAURI, Stefano PESARO, Giuliana TROMBA, Lucia MANCINI
Analysis of the skull of Proteus anguinus anguinus by high-resolution X-ray computed microtomography. (EN) Analiza lobanje Proteus anguinus anguinus z uporabo visokoločljivostne rentgenske računalniške mikrotomografije.
Natura Sloveniae 20(2): 43-45
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Špela GORIČKI, Primož PRESETNIK, Uršula PROSENC-ZMRZLJAK, Tajda GREDAR, Matej BLATNIK, Blaž KOGOVŠEK, Oliver KOIT, Cyril MAYAUD, Sara STRAH, Branko JALŽIĆ, Gregor ALJANČIČ, Dejan ŠTEBIH, Andrej HUDOKLIN, Rok KOŠIR
Development of eDNA methods for monitoring two stygobiotic species of the Dinaric Karst, Proteus anguinus and Congeria jalzici, using digital PCR. (EN) Razvoj metod eDNA za monitoring dveh stigobiontov Dinarskega krasa, človeške ribice (Proteus anguinus) in Jalžićeve jamske školjke (Congeria jalzici), z uporabo digitalne PCR.
Natura Sloveniae 20(2): 47-50
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Tina KIRN
Finds of washed-out proteus from the Pivka intermittent lakes and the Pivka river. (EN) Najdbe naplavljenih proteusov s Pivških presihajočih jezer in reke Pivke.
Natura Sloveniae 20(2): 51-56
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Tajda GREDAR, Patrik PRŠA, Lilijana BIZJAK MALI
Comparative analysis of hematological parameters in wild and captive Proteus anguinus. (EN) Primerjalna analiza hematoloških parametrov pri močerilu iz narave in v ujetništvu.
Natura Sloveniae 20(2): 57-59
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Jure TIČAR, Daniela RIBEIRO
Identification of cave pollution in the Kras Plateau, Slovenia. (EN) Prepoznavanje onesnaženosti jam na planoti Kras, Slovenija.
Natura Sloveniae 20(2): 61-64
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Andrej KRANJC
A short history of »Kras«. (EN) Kratka zgodovina »Krasa«.
Natura Sloveniae 20(2): 65-67
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Magdalena NĂPĂRUŞ-ALJANČIČ, Miloš PAVIĆEVIĆ, Leonid MERZLYAKOV, Tajda TURK, Philippe THEOU, Denik ULQINI, Spase SHUMKA, Gregor ALJANČIČ
Capacity building for conservation of the subterranean biodiversity of the Skadar/Shkodra Lake basin (Montenegro and Albania). (EN) Krepitev zmogljivosti za varstvo podzemne biotske raznovrstnosti v bazenu Skadarskega jezera (Črna gora in Albanija).
Natura Sloveniae 20(2): 69-72
PDF Znanstvena notica • Scientific note

Brian LEWARNE
The »Trebinje Proteus Observatorium and Proteus Rescue and Care Facility«, Bosnia and Herzegovina. (EN) Opazovalni center in center za reševanje ter oskrbo proteusov v Trebinju, Bosna in Hercegovina.
Natura Sloveniae 20(2): 73-75
PDF Znanstvena notica • Scientific note