stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

2016
Letnik 18 • Volume 18


Številka 1 • Issue 1

Ivan KLJUN, Tjaša ZAGORŠEK, Tadeja ROME, Tanja LONČAR, Barbara RAMŠAK
Estimation of current population status of the Alcon large blue Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) in Bela krajina (SE Slovenia) based on egg counts. (EN) Ocena stanja populacije sviščevega mravljiščarja Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) v Beli krajini (JV Slovenija) na podlagi štetja jajčec.
Natura Sloveniae 18(1): 5-15
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. An estimate of population size of the endangered Alcon large blue (Phengaris alcon) in Bela krajina (SE Slovenia) was performed based on egg counts. The presence of eggs has been confirmed in all seven currently known populations of the larval host plant Gentiana pneumonanthe in the area. Owing to the short distances between the populations it is probable that the species forms a single metapopulation with an estimated population size of about 190 individuals. One local extinction is documented on a site where P. alcon was present in 2008. We propose conservation measures to preserve the existence of P. alcon in Bela krajina.

Key words: Phengaris alcon, Gentiana pneumonanthe, Papilionoidea, Bela krajina, Slovenia, oviposition, population size, species conservation

Izvleček. V članku je podana ocena velikosti populacije ogrožene vrste metulja sviščevega mravljiščarja (Phengaris alcon) v Beli krajini z uporabo metode štetja jajčec. Jajčeca so bila potrjena na vseh sedmih znanih rastiščih hranilne rastline močvirskega svišča (Gentiana pneumonanthe) na območju raziskave. Zaradi majhnih razdalj med posameznimi najdišči je verjeten obstoj ene metapopulacije z ocenjeno velikostjo okoli 190 osebkov. Zabeležili smo izgin sviščevega mravljiščarja iz habitatne krpe, kjer se je še pojavljal leta 2008. Predlagamo varstvene ukrepe za ohranjanje habitata sviščevega mravljiščarja v Beli krajini.

Ključne besede: Phengaris alcon, Gentiana pneumonanthe, Papilionoidea, Bela krajina, Slovenija, ovipozicija, velikost populacije, ohranitev vrste

Metka POVŽ, Tomi LEON, Mitja BRILLY
Prispevek k poznavanju ihtiofavne pritokov Ljubljanice: Podlipščica, Gradaščica in Horjulščica. (SL) Contribution to the knowledge of ichthyofauna of the Ljubljanica river tributaries: the Podlipščica, the Gradaščica and the Horjulščica.
Natura Sloveniae 18(1): 17-22
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Leta 2013 smo v pritokih Ljubljanice Podlipščici, Gradaščici in Horjulščici z enkratnim izlovom raziskovali vrstno sestavo in maso rib in piškurjev. V Podlipščici smo na dveh lokacijah popisali 13 vrst, ugotovili povprečno maso 329,14 kg/ha in zabeležili 10450 osebkov/ha. V Gradaščici smo, prav tako na dveh lokacijah, popisali 16 vrst, ugotovili maso 180,82 kg/ha in zabeležili 2840 osebkov/ha. V Horjulščici smo popisali 18 vrst, ugotovili maso 756,94 kg/ha in zabeležili 9238 osebkov/ha.

Ključne besede: sladkovodne ribe, piškurji, vrstni sestav, porečje Ljubljanice, Slovenija

Izvleček. In 2013, fish and lamprey species were sampled in the tributaries of the Ljubljanica river, i.e. the Podlipščica, the Gradaščica and the Horjulščica, to determine the species composition and weight of fish. In the Podlipščica we recorded 13 species, the weight of fish was 329.14 kg/ha and 10,450 N/ha. In the Gradaščica we recorded 16 species, the weight of fish was 180.82 kg/ha and 2,840 N/ha, while in the Horjulščica we recorded 18 species, the weight of fish was 756.94 kg/ha and 9,238 N/ha.

Key words: freshwater fishes, lampreys, species composition, the Ljubljanica river Basin, Slovenia

Nino KIRBIŠ, Matjaž BEDJANIČ, Jana KUS VEENVLIET, Paul VEENVLIET, David STANKOVIĆ, Gregor LIPOVŠEK, Katja POBOLJŠAJ
First records of the American bullfrog Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) in Slovenia. (EN) Prvi podatki o pojavljanju volovske žabe Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) v Sloveniji.
Natura Sloveniae 18(1): 23-27
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The American bullfrog Lithobates catesbeianus is one of the 100 worst alien species in the world. It has been introduced to several European countries. During our field search activities in May 2014 and June 2015, a male bullfrog advertisement call was heard at Fiesa Lakes in Slovenia. On September 2015, a male specimen of the American bullfrog was caught in a funnel trap at the same location. These are the first records of the occurrence of this invasive species in Slovenia. Further studies should be conducted to evaluate if an actual population is present in the area. Eradication measures should commence immediately as chances for the establishment of naturalized bullfrog populations here are high.

Key words: invasive species, Lithobates catesbeianus, Slovenia, first records

Izvleček. Volovska žaba Lithobates catesbeianus je ena izmed 100 najhujših invazivnih vrst na svetu. Naseljena je bila v številne evropske države. Med terenskim popisom maja 2014 in junija 2015 je bil pri jezerih v Fiesi v Sloveniji slišan paritveni klic samca volovske žabe. Septembra 2015 se je na isti lokaciji v vršo ujel samec volovske žabe. To so prvi podatki o pojavljanju te invazivne vrste v Sloveniji. Nadaljnje raziskave bi bile potrebne, da se oceni ali je na območju prisotna populacija te vrste. Ukrepi odstranitve te vrste iz okolja morajo steči nemudoma, saj je verjetnost naturalizacije vrste na tem območju visoka.

Ključne besede: invazivne vrste, Lithobates catesbeianus, Slovenija, prvi podatki

Jasmina KOTNIK
New record of Bechstein's bat Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) in NE Slovenia. (EN) Nova najdba velikouhega netopirja Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) v SV Sloveniji.
Natura Sloveniae 18(1): 29-30
PDF Terenska notica • Field note

Delavnica »SOS PROTEUS« • Workshop »SOS PROTEUS«

Gregor ALJANČIČ, Magdalena ALJANČIČ
International workshop »SOS PROTEUS: Implementation of monitoring and practical actions for the conservation of Proteus in Slovenia«. (EN) Mednarodna delavnica »SOS PROTEUS: Zagon monitoringa in praktičnih ukrepov za varstvo človeške ribice v Sloveniji«.
Natura Sloveniae 18(1): 31-34
PDF Uvodnik • Editorial

Kim MEZGA, Mitja JANŽA, Joerg PRESTOR, Katja KOREN, Dejan ŠRAM
Groundwater dependent ecosystems – groundwater status indicators. (EN) Ekosistemi, odvisni od podzemne vode – indikatorji stanja podzemne vode.
Natura Sloveniae 18(1): 35-42
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Within the framework of »Water Management Plan for the Danube River Basin and the Adriatic Sea 2015-2021 (NUV II)«, a study on the groundwater status of karst aquifers which are habitats of groundwater dependent ecosystems (GDEs) was carried out. Among them are the habitats of olms (Proteus anguinus), the endemic species of Dinaric karst. These habitats have been included in the Slovenian part of the Natura 2000 network, which aims at protecting and preserving rare, endangered and endemic animal and plant species and habitat types. However, the conservation status of some olm habitats is unfavourable given that the number of specimens is declining. For this purpose we prepared hydrogeological conceptual models, where recharge areas were delineated and quantitative as well as qualitative status of surface and ground-waters were studied. Knowing the basic characteristics of olms, their habitats and critical parameters that adversely affect their conservation status, we identified locations where critical parameters could exceed the threshold values in groundwater. We also identified the areas where and what are the trends of the observed parameters that exceed the natural background (As, Zn) or are undoubtedly of anthropogenic origin (PCB).

Key words: groundwater, groundwater dependent ecosystems, olm, Water Framework Directive

Izvleček. V okviru priprave »Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2015-2021 (NUV II)« smo preučevali tudi kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda kraških vodonosnikov, ki so habitat ekosistemov, odvisnih od podzemne vode (EOPV). Med temi habitati je tudi habitat človeške ribice (Proteus anguinus), ki velja za endemit dinarskega krasa. Habitati človeških ribic so uvrščeni v slovenski del omrežja Nature 2000, katerega cilj je varovati in ohraniti redke, ogrožene ali endemične vrste živali in rastlin ter habitatnih tipov. Kljub temu je stanje ohranjenosti nekaterih habitatov človeških ribic neugodno, saj število osebkov upada. V ta namen smo na podlagi razpoložljivih podatkov izdelali hidrogeološke konceptualne modele, kjer smo določili prispevna območja virov podzemne vode, od katerih so odvisni ekosistemi, in preučili kemijsko in količinsko stanje podzemne ter površinske vode na podlagi rezultatov različnih monitoringov. S poznavanjem osnovnih značilnosti človeških ribic in njihovega habitata ter z naborom poznanih kritičnih parametrov, ki neugodno vplivajo na njihovo stanje ohranjenosti, smo ugotavljali, na katerih mestih so mejne vrednosti kritičnih parametrov v podzemni vodi presežene ter kje in kakšni so trendi koncentracij onesnaževal v podzemni vodi, ki presegajo naravna ozadja (As, Zn), ali pa so zagotovo antropogenega izvora (PCB).

Ključne besede: podzemna voda, ekosistemi, odvisni od podzemne vode, človeška ribica, Vodna direktiva

Andrej HUDOKLIN
Stanje človeške ribice v omrežju NATURA 2000 v Sloveniji. (SL) The status of Proteus in the NATURA 2000 network in Slovenia.
Natura Sloveniae 18(1): 43-44
PDF Terenska notica • Field note

Lilijana BIZJAK MALI, Boris BULOG
Functional morphology and environmental studies on Proteus. (EN) Funkcionalno-morfološke in okoljske raziskave na proteju.
Natura Sloveniae 18(1): 45-46
PDF Terenska notica • Field note

Mitja PRELOVŠEK
Proteus survival close to an industrial, agricultural and urbanized basin – the case of Kočevsko polje. (EN) Preživetje človeške ribice na meji močno industrializiranega, kmetijskega in urbaniziranega prostora – primer s Kočevskega polja.
Natura Sloveniae 18(1): 47-49
PDF Terenska notica • Field note

Tatjana KORDIŠ
Ogroženost Virskega izvira – klasičnega najdišča človeške ribice. (SL) Threats to the karst spring Vir pri Stični – the classical locality of Proteus.
Natura Sloveniae 18(1): 51-52
PDF Terenska notica • Field note

Peter TRONTELJ, Valerija ZAKŠEK
Genetic monitoring of Proteus populations. (EN) Genetski monitoring populacij človeških ribic.
Natura Sloveniae 18(1): 53-54
PDF Terenska notica • Field note

David STANKOVIĆ, Špela GORIČKI, Magdalena ALJANČIČ, Aleš SNOJ, Matjaž KUNTNER, Gregor ALJANČIČ
Application of environmental DNA for detection of Proteus. (EN) Uporaba okoljske DNA pri iskanju človeške ribice.
Natura Sloveniae 18(1): 55-56
PDF Terenska notica • Field note

Špela GORIČKI, David STANKOVIĆ, Magdalena ALJANČIČ, Aleš SNOJ, Matjaž KUNTNER, Tajda GREDAR, Luka VODNIK, Gregor ALJANČIČ
Searching for the black Proteus with the help of eDNA. (EN) Iskanje črnega močerila s pomočjo okoljske DNA.
Natura Sloveniae 18(1): 57-58
PDF Terenska notica • Field note

Petra GOSTINČAR, Miha ČEKADA
Terenski pregled jam v hidrogeološkem zaledju izvira Krke. (SL) Field survey of caves in the hydrogeological catchment of the Krka River spring.
Natura Sloveniae 18(1): 59-61
PDF Terenska notica • Field note

Federica PAPI, Edgardo MAURI
Proteus and education at the Speleovivarium »Erwin Pichl« in Trieste (Italy). (EN) Človeška ribica in izobraževanje v Speleovivariju »Erwin Pichl« v Trstu (Italija).
Natura Sloveniae 18(1): 63
PDF Terenska notica • Field note

Gregor ALJANČIČ, Magdalena ALJANČIČ, Zlatko GOLOB
Salvaging the washed-out Proteus. (EN) Reševanje izplavljenih človeških ribic.
Natura Sloveniae 18(1): 65-67
PDF Terenska notica • Field note

Ciril MLINAR CIC
Vodni krog – kratek film o soodvisnosti človeške ribice in človeka od čiste podzemne vode. (SL) Water Circle – a short movie on the mutual dependence of Proteus and man on clean groundwater.
Natura Sloveniae 18(1): 69
PDF Terenska notica • Field note

Številka 2 • Issue 2

Barbara ZAKŠEK, Stanislav GOMBOC, Marijan GOVEDIČ, Nika KOGOVŠEK, Radovan ŠTANTA, Bojan ZADRAVEC, Helmut DEUTSCH, Franc REBEUŠEK
Prispevek k poznavanju razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji. (SL) Contribution to the knowledge of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) distribution in Slovenia.
Natura Sloveniae 18(2): 5-21
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Izvleček. V prispevku predstavljamo 113 novih, naključno zbranih podatkov o razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) v Sloveniji na 78 različnih lokacijah. Poznavanje razširjenosti vrste smo s 44 povečali na 56 UTM kvadratov. Največ podatkov je s Primorske. Nova nahajališča vrste so predvsem iz severovzhodne Slovenije: ob reki Ledavi, Muri in Dravi; v vzhodni Sloveniji na Kozjanskem in ob spodnjem toku reke Save. Vrsta je prvič najdena tudi v Beli krajini. Izboljšali smo poznavanje razširjenosti vrste na Notranjskem (Cerkniško jezero in Pivška jezera), na obronkih Nanosa in v dolini Dragonje. Za analizo fenologije in vertikalne razširjenosti vrste smo uporabili vse podatke. Gosenice smo opazovali od konca marca do sredine junija, odrasle osebke pa od sredine septembra do začetka novembra. Po doslej znanih podatkih se hromi volnoritec v Sloveniji pojavlja med 0 in 960 m nadmorske višine. Mediana višinske razporeditve podatkov je pri 258 m n. m., polovica vseh podatkov pa je razporejena v pasu od 166 do 420 m n. m. Ocenjujemo, da je poznavanje razširjenosti vrste v Sloveniji še zmeraj nezadovoljivo.

Ključne besede: hromi volnoritec, Eriogaster catax, razširjenost, Slovenija, Natura 2000, fenologija, Direktiva o habitatih

Abstract. The paper reveals 113 new records of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) from 78 localities in Slovenia. Its known distribution was extended from 44 to 56 UTM grid squares. Most of the new records come from the Primorska region. The most valuable extension of the currently known distribution is in north-eastern Slovenia: at the Ledava, Mura and Drava Rivers; in eastern Slovenia: the Kozjansko region and along lower stretches of the Sava River. The species was recorded for the Bela krajina region for the first time. Additional records were collated also in the Notranjska region (Cerkniško Lake and Pivka lakes), at southern slopes of Mt. Nanos and in the Dragonja River valley. Using all the data, an analysis of phenology and vertical distribution of species was conducted. Observations of larval stages of E. catax were made from late March until mid-June, while adults were observed from mid-September until early November. Altitudinal distribution varies between 0 and 960 m a. s. l. The median of vertical distribution is at 258 m a. s. l. Half of the records were made between 166 and 420 m a. s. l. We conclude that the distribution of the species in Slovenia is still inadequately known.

Key words: Eriogaster catax, distribution, Slovenia, Natura 2000, phenology, Habitat directive

Vid ŠVARA, Miloš POPOVIĆ, Andrej PETERNEL, Đorđe RADEVSKI, Kaja VUKOTIĆ, Rudi VEROVNIK
Surveys of butterfly and skipper fauna in the southwestern part of the Republic of Macedonia (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). (EN) Raziskave favne dnevnih metuljev v jugozahodnem delu Republike Makedonije (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea).
Natura Sloveniae 18(2): 23-37
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Data from four surveys within the last six years were combined in order to improve the knowledge of the butterfly distribution in the Republic of Macedonia. These surveys covered a total of 40 localities, with special emphasis on less sampled areas of the south-western part of the country. The study yielded recording of 131 species, including several habitat specialist and potentially threatened butterflies. Interesting records for the following species are discussed in detail: Muschampia tessellum, Anthocharis gruneri, Euchloe penia, Tarucus balkanicus, Cupido alcetas, Pseudophilotes bavius, Polyommatus aroaniensis, Polyommatus escheri, Araschnia levana and Melitaea ornata. Ten species observed are considered threatened at the European level and 18 of them at the country level. This proves high conservation value of the studied region with many butterfly rich habitats still preserved. The lack of concerted effort for mapping of butterfly fauna in Macedonia is discussed and priorities for future surveys given.

Ključne besede: distribution, habitat specialists, threatened species, Grypocera

Izvleček. Predstavljeni so podatki iz štirih raziskav v zadnjih šestih letih, s katerimi želimo prispevati k boljšemu poznavanju razširjenosti dnevnih metuljev v Republiki Makedoniji. Vzorčili smo na 40 lokacijah, s posebnim poudarkom na popisovanju v manj raziskanih predelih jugozahodnega dela države. Skupno smo zabeležili 131 vrst, med njimi več habitatnih specialistov in potencialno ogroženih metuljev. Podrobneje so predstavljene zanimive najdbe naslednjih vrst: Muschampia tesellum, Anthocharis gruneri, Euchloe penia, Tarucus balkanicus, Cupido alcetas, Pseudophilotes bavius, Polyommatus aroaniensis, Polyommatus escheri, Araschnia levana in Melitaea ornata. Deset opaženih vrst je navedenih kot ogrožene na evropski ravni, 18 vrst pa je vključenih v rdeči seznam na državni ravni. Prisotnost teh vrst dokazuje, da je na območju raziskave še vedno mogoče najti ohranjena življenjska okolja z visoko naravovarstveno vrednostjo in veliko vrstno pestrostjo metuljev. V zaključku razpravljamo o pomanjkanju usklajenih prizadevanj za kartiranje favne dnevnih metuljev v Makedoniji ter postavljamo prednostne naloge za prihodnje raziskave.

Key words: razširjenost, habitatni specialisti, ogrožene vrste, Grypocera

Gregor BRAČKO, Lucija ČESNIK
First records of six ant species (Hymenoptera: Formicidae) for Slovenia. (EN) Prve najdbe šestih vrst mravelj (Hymenoptera: Formicidae) za Slovenijo.
Natura Sloveniae 18(2): 39-46
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Six ant species recorded for the first time in Slovenia are presented: Camponotus gestroi, Hypoponera eduardi, Lasius lasioides, Tapinoma cf. nigerrimum, Temnothorax jailensis and Temnothorax turcicus. They were found in the period of the last 9 years, five of them in southwestern Slovenia in the Submediterranean region, while T. turcicus was recorded in northeastern Slovenia. Findings of C. gestroi and T. jailensis considerably extend their previously known ranges in Europe.

Key words: ants, Slovenia, Mediterranean species, faunistics

Izvleček. Predstavljamo šest vrst mravelj, ki so bile prvič zabeležene v Sloveniji: Camponotus gestroi, Hypoponera eduardi, Lasius lasioides, Tapinoma cf. nigerrimum, Temnothorax jailensis in Temnothorax turcicus. Najdene so bile v obdobju zadnjih 9 let, od tega pet vrst v jugozahodni Sloveniji v submediteranski regiji, medtem ko je bila T. turcicus odkrita v severovzhodni Sloveniji. Najdbi vrst C. gestroi in T. jailensis znatno povečujeta njuni doslej znani območji razširjenosti v Evropi.

Ključne besede: mravlje, Slovenija, mediteranske vrste, favnistika

Anamarija ŽAGAR
Altitudinal distribution and habitat use of the common wall lizard Podarcis muralis (Linnaeus, 1768) and the Horvath’s rock lizard Iberolacerta horvathi (Méhely, 1904) in the Kočevsko region (S Slovenia). (EN) Višinska razširjenost in raba prostora pozidne kuščarice Podarcis muralis (Linnaeus, 1758) in velebitske kuščarice Iberolacerta horvathi (Méhely, 1904) na Kočevskem (J Slovenija).
Natura Sloveniae 18(2): 47-62
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The study reports on the distribution and habitat use of two lizard species in the Kočevsko region: Horvath’s rock lizard and common wall lizard. Extensive sampling across an altitudinal span of 200 to 1,100 m a.s.l. in the study area revealed 62 localities with populations of both or either species. At 11 of these localities (18%) species occurred in syntopy, at 42 locations (68%) only common wall lizards were found, while at 9 locations (14%) only Horvath’s rock lizards were recorded. Both species occurred across the entire altitudinal span but exhibited an opposite pattern of relative abundances and frequencies, which increased with increasing altitude in Horvath’s rock lizard and with decreasing altitude in common wall lizard. The habitat use of common wall lizard was more general (it was found in seven habitat types) than Horvath’s rock lizard that was registered only in three habitat types with rocks.

Key words: Podarcis muralis, Iberolacerta horvathi, altitudinal gradient, habitat use, Kočevsko region, Slovenia

Izvleček. V raziskavi smo pridobili skupno 62 novih podatkov o razširjenosti dveh vrst kuščaric na Kočevskem: za pozidno kuščarico (Podarcis muralis) in velebitsko kuščarico (Iberolacerta horvathi). Od vseh 62 lokacij sta se vrsti pojavljali sintopično na 11 lokacijah (18 %), na 42 lokacijah (68 %) je bila zabeležena le pozidna kuščarica, na 9 lokacijah (14 %) pa izključno velebitska kuščarica. Obe vrsti sta na Kočevskem razširjeni čez celotni višinski gradient, ki se razteza med 200 m n.m. v dolini reke Kolpe do 1100 m n.m. na najvišjih vrhovih planot. Vendar pa se vrsti pojavljata v višjih relativnih gostotah na različnih nadmorskih višinah, in sicer je velebitska kuščarica pogostejša v višjih legah, pozidna kuščarica pa v nižjih. Kar zadeva rabo prostora, smo ugotovili, da je pozidna kuščarica nagnjena bolj k splošni rabi prostora kot velebitska kuščarica. Pozidna kuščarica je bila najdena v sedmih različnih habitatnih tipih, medtem ko je bila velebitska kuščarica najdena le v treh, in sicer: v naravnih in umetnih ostenjih in presvetljenem gozdu.

Ključne besede: Podarcis muralis, Iberolacerta horvathi, višinski gradient, raba prostora, Kočevsko, Slovenija

Erik TIHELKA
First record of Opilo germanus Chevrolat, 1843 (Coleoptera: Cleridae) from Italy with remarks on its distribution in Europe. (EN) Prvi podatek o pisancu Opilo germanus Chevrolat, 1843 (Coleoptera: Cleridae) v Italiji s komentarjem njegove razširjenosti po Evropi.
Natura Sloveniae 18(2): 63-68
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The checkered beetle Opilo germanus Chevrolat, 1843 is reported from Italy for the first time. The species is extremely rare in Europe and its biology is not well known. In the past, single specimens have been collected only at a few localities throughout the continent. The classification of O. germanus is complicated, since some authors consider it synonymous to O. abeillei, O. domesticus, O. pallidus or O. mollis. Localities where O. germanus was collected in Europe are listed and its distribution range is compared to the abovementioned species. The distribution range of O. germanus is not identical to neither of the species, suggesting distinct ecological preferences. Further faunistic data may help resolve the complicated taxonomy of the genus Opilo.

Key words: biogeography, distribution, Cleridae, Italy, Opilo germanus

Izvleček. V prispevku poročamo o prvi najdbi hrošča pisanca Opilo germanus Chevrolat, 1843 v Italiji. Ta vrsta je zelo redka v Evropi, slabo je poznana tudi njena biologija. Doslej je bilo najdenih le nekaj primerkov z območja celotnega kontinenta. Klasifikacija O. germanus je nejasna, nekateri avtorji ga obravnavajo kot sinonim vrstam O. abeillei, O. domesticus, O. pallidus ali O. mollis. Podajamo vse lokacije, kjer je vrsta bila najdena, in primerjamo areal razširjenosti s prej omenjenimi vrstami. Razširjenost O. germanus se ne prekriva z nobeno od vrst, kar kaže na različne ekološke preference. Nadaljnji favnistični podatki bodo pomagali pri razrešitvi zapletene taksonomije rodu Opilo.

Ključne besede: biogeografija, razširjenost, Cleridae, Italija, Opilo germanus

Žan KURALT, Rok KOSTANJŠEK
A contribution to the Slovenian spider fauna – III. (EN) Prispevek k favni pajkov Slovenije – III.
Natura Sloveniae 18(2): 69-75
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. The study reports on first records of two spider species for Slovenian fauna, Zodarion rubidum and Prinerigone vagans from the Bela krajina region in southeastern Slovenia. Regarding their presence in the neighbouring countries and distribution in Europe, both species could be considered as expected. The finding of Z. rubidum during night time in the urban area demonstrates negligence of sampling at unconventional time and in anthropogenic habitats. Finding two new records during short term field survey also indicates undersampling of the spider fauna and supports the need for further faunistic work in the field of arachnology.

Key words: Araneae, first records, Bela krajina, Zodarion rubidum, Prinerigone vagans, spiders, Slovenia

Izvleček. Prispevek obravnava najdbi dveh vrst pajkov v Beli krajini, Zodarion rubidum in Prinerigone vagans, ki doslej v Sloveniji še nista bili najdeni. Glede na njuna areala v Evropi in potrjeno pojavljanje v sosednjih državah sta bili obe vrsti v Sloveniji pričakovani. Ulov vrste Z. rubidum v mestnem okolju ponoči kaže na zapostavljanje vzorčenja v nočnem času in v antropogenem okolju. Najdbi dveh novih vrst za slovensko araneofavno v kratkem času vzorčenja v Beli krajini kažeta na pomanjkljivo poznavanje favne pajkov Slovenije in potrebo po tovrstnih favnističnih študijah.

Ključne besede: Araneae, prve najdbe, Bela krajina, Zodarion rubidum, Prinerigone vagans, pajki, Slovenija

Marijan GOVEDIČ, Milan VOGRIN, Dejan BORDJAN, Dominik BOMBEK, Damijan DENAC, Tatjana GREGORC, Franc JANŽEKOVIČ, Nino KIRBIŠ, Melita VAMBERGER
New data on distribution of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in the Podravje region (NE Slovenia). (EN) Novi podatki o razširjenosti močvirske sklednice Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) v Podravju (SV Slovenija).
Natura Sloveniae 18(2): 77-82
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Ten new observations of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in the Podravje region are presented. One observation is fairly old, while the others have been made in the last six years. Most of the data are just random observations and do not give a complete overview of the species distribution in the Podravje region. New data suggest that the European pond turtle is more abundant in the Drava River basin than previously known. Distribution and population size of the species in the Drava River basin still remain to be investigated in detail and not only at the Natura 2000 Drava site, especially in the areas of potential habitats prior to planning any new activities.

Key words: European pond turtle, Emys orbicularis, Drava River, Natura 2000, Podravje, Slovenia

Izvleček. V prispevku navajamo deset novih podatkov o pojavljanju močvirske sklednice Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) v Podravju. Eno opazovanje je starejšega datuma, ostala pa so iz zadnjih šestih let. Večina podatkov je bila zbrana ob naključnih opazovanjih, zato ne omogočajo celostnega vpogleda v razširjenost močvirske sklednice v Podravju. Novi podatki nakazujejo, da je močvirska sklednica v porečju reke Drave bolj pogosta, kot je bilo znano doslej. Zato bo treba ugotoviti njeno dejansko razširjenost in velikost populacije ne samo na območju Natura 2000 Drava, temveč v celotnem porečju reke Drave, še posebej na območjih, kjer so načrtovani posegi v njen potencialni habitat.

Ključne besede: močvirska sklednica, Emys orbicularis, reka Drava, Natura 2000, Podravje, Slovenija

David ŠKUFCA, Ester PREMATE
Interesting high altitude record of two common adders Vipera berus (Linnaeus, 1758) on the Pokljuka Plateau (Julian Alps, NW Slovenia). (EN) Zanimiva najdba dveh osebkov navadnega gada Vipera berus (Linnaeus, 1758) na visoki nadmorski višini na Pokljuki (Julijske Alpe, SZ Slovenija).
Natura Sloveniae 18(2): 83-85
PDF Terenska notica • Field note