stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

2014
Letnik 16 • Volume 16


Številka 1 • Issue 1

Blanka RAVNJAK, Ivan KOS
Faunistic survey of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in the Boč Massif area. (EN) Favnistični pregled mokric (Isopoda: Oniscidea) na območju Boškega masiva.
Natura Sloveniae 16(1): 5-14
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. In 2005, terrestrial isopods were sampled in the Boč Massif area, eastern Slovenia, and their fauna compared at five different sampling sites: forest on dolomite, forest on limestone, thermophilous forest, young stage forest and extensive meadow. Two sampling methods were used: hand collecting and quadrate soil sampling with a subsequent heat extraction of animals. The highest species diversity (8 species) was recorded in the forest on dolomite and in young stage forest. No isopod species were found in samples from the extensive meadow. In the entire study area we recorded 12 different terrestrial isopod species and caught 109 specimens in total. The research brought new data on the distribution of two quite poorly known species in Slovenia: the Trachelipus razzauti and Haplophthalmus abbreviatus.

Key words: species structure, terrestrial isopods, Boč Massif, Slovenia

Izvleček. Leta 2005 smo na območju Boškega masiva v vzhodni Sloveniji opravili vzorčenje favne mokric. V raziskavi smo primerjali favno mokric na petih različnih vzorčnih mestih: v gozdu na dolomitu, v gozdu na apnencu, termofilnem gozdu, mladem gozdu in na ekstenzivnem travniku. Vzorčili smo z dvema metodama, in sicer z metodo ročnega pobiranja ter z odvzemom talnih vzorcev po metodi kvadratov. Medtem ko smo v okviru raziskave ugotovili največjo vrstno pestrost mokric (8 vrst) v gozdu na dolomitu in mladem gozdu, na travniku nismo ulovili nobenega osebka. Na celotnem območju preučevanja smo ulovili 12 različnih vrst mokric in skupno 109 osebkov. Raziskava je prav tako prinesla tudi nove podatke o razširjenosti vrst Trachelipus razzauti in Haplophthalmus abbreviatus, katerih razširjenost je na območju Slovenije še dokaj slabo poznana.

Ključne besede: vrstna sestava, mokrice, Boški masiv, Slovenija

Boštjan KIAUTA
Zametki za favno kačjih pastirjev (Insecta: Odonata) mesta Ljubljana, Slovenija. (SL) Sketches for the dragonfly fauna (Insecta: Odonata) of the metropolis of Ljubljana, Slovenia.
Natura Sloveniae 16(1): 15-40
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Izvleček Podan je anotiran seznam 49 vrst, ugotovljenih na področju mestne občine Ljubljana, s pripombami k izbranim vrstam in z izčrpno lokalno bibliografijo za obdobje 1763-2010. S pojavljanjem vrst Calopteryx virgo padana, Cordulegaster heros in Somatochlora meridionalis kaže ljubljanska favna severno-mediteranski značaj. Poudarjen je porast biodiverzitete od urbaniziranega središča mesta (13 vrst), preko predmestij (38 vrst) do neposredne ruralne okolice (49 vrst). Ekološki značaj združbe ljubljanskega urbaniziranega centra je primerjan s tistima, ki ga kažejo vrste, ugotovljene v podobnem okolju v Celovcu (Avstrija: 21 vrst) in Trstu (Italija: 8 vrst). Orisani so nekateri pereči problemi ogrožanja in varstva vrst, habitatov in biodiverzitete v izbranih mestnih življenjskih okoljih, s poudarkom na ladjarjenju po Ljubljanici, na neprimernem upravljanju z ribnikom Tivoli ter na regulaciji Gradaščice in Glinščice.

Ključne besede: Ljubljana, kačji pastirji, favnistika, ogroženost

Abstract. An annotated list of 49 species, recorded within the boundaries of the Municipality of Ljubljana, is presented, along with brief comments on selected taxa. A comprehensive regional bibliography, covering the 1763-2010 period, is appended. Biogeographically, the fauna has a northern Mediterranean character, marked by the occurrence of Calopteryx virgo padana, Cordulegaster heros and Somatochlora meridionalis. The increase of biodiversity from the urbanized city centre (13 species), towards the suburbs (38 species) and the adjacent rural neighbourhood (49 species) is emphasized. The ecological features of the odonate assemblage of the Ljubljana city centre are compared with those in the centres of Klagenfurt (Austria: 21 species) and Trieste (Italy: 8 species). Some pending problems in the field of species-, habitat- and biodiversity conservation in selected localities are outlined, with particular reference to the recreational boating on the Ljubljanica river, inadequate management of the Tivoli pond and to the impoundment and regulation of the Gradaščica and Glinščica streams.

Ključne besede: Ljubljana, Odonata, faunistics, endangerment

Gregor BRAČKO, Marko GOMBOC, Blaž LUPŠE, Renata MARIĆ, Urška PRISTOVŠEK
New faunistic data on ants (Hymenoptera: Formicidae) of the southern part of Montenegro. (EN) Novi favnistični podatki o mravljah (Hymenoptera: Formicidae) južnega dela Črne gore.
Natura Sloveniae 16(1): 41-51
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. In spring 2013, we sampled ants from 14 localities in the southern part of Montenegro. Four different collection methods were applied: direct sampling, litter sifting, pitfall trapping and baiting. We present a list of 62 collected ant species, five of which are new records for the country: Camponotus gestroi, C. honaziensis, Lasius nitidigaster, Temnothorax sp. 1, and T. sp. 2. Some of the recorded species are discussed, including a rare subspecies Crematogaster auberti savinae. A short informal description for two unidentified Temnothorax species is given.

Key words: ants, Montenegro, Balkan Peninsula, faunistics

Izvleček. Spomladi leta 2013 smo vzorčili mravlje na 14 lokalitetah v južnem delu Črne gore. Uporabljene so bile štiri različne metode nabiranja: direktno vzorčenje, sejanje stelje, postavljanje talnih pasti in nastavljanje vab. Predstavljamo seznam 62 nabranih vrst mravelj, od katerih jih je pet novih najdb za državo: Camponotus gestroi, C. honaziensis, Lasius nitidigaster, Temnothorax sp. 1 in T. sp. 2. Obravnavamo nekatere najdene vrste, vključno z redko podvrsto Crematogaster auberti savinae, in podajamo kratek neformalen opis za dve neidentificirani vrsti rodu Temnothorax.

Ključne besede: mravlje, Črna gora, Balkanski polotok, favnistika

Nikola MICEVSKI
De Prunner’s Ringlet Erebia triaria (de Prunner, 1798) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) – a new species for the Republic of Macedonia. (EN) De-Prunnerjev rjavček Erebia triaria (de Prunner, 1798) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) – nova vrsta v Republiki Makedoniji.
Natura Sloveniae 16(1): 53-58
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. A single male of de Prunner’s Ringlet Erebia triaria (de Prunner, 1798) was discovered in the lower part of the Jadovska River Valley, near the Selce village in NW part of Macedonia. This is the first record for Macedonia and only the fourth in the Balkan Peninsula, where it is extremely local. This moves the southeasternmost distribution border of the species for about 120 km. This discovery brings the number of butterfly species for Macedonia to 206.

Key words: Erebia triaria, Macedonia, diversity, butterflies, Balkans

Izvleček. Samček de-Prunnerjevega rjavčka Erebia triaria (de Prunner, 1798) je bil najden v spodnjem delu doline Jadovske reke pri vasi Selce v SV delu Makedonije. To je prva najdba za Makedonijo in hkrati šele četrta za Balkanski polotok, kjer je vrsta ekstremno lokalno razširjena. S to najdbo se je jugovzhodna meja razširjenosti pomaknila za 120 km, število vrst dnevnih metuljev v Makedoniji pa povzpelo na 206.

Ključne besede: Erebia triaria, Makedonija, pestrost, dnevni metulji, Balkan

Primož PRESETNIK, Monika PODGORELEC
Observations of the serotine bat Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) in underground hibernacula of Slovenia. (EN) Opazovanja poznih netopirjev Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) v podzemnih prezimovališčih Slovenije.
Natura Sloveniae 16(1): 59-63
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Eptesicus serotinus is rarely found hibernating in Slovenia. This article summarises data on all 18 recorded published and new field observations. Individual bats were found in the entrance parts of 11 caves, one in a cliff overhang, and one in a cellar. Bats were mostly resting in small crevices and less frequently hanging freely from ceiling or walls. In one case, E. serotinus was also found 40 cm deep in stone gravel. Temperatures near bats ranged from just below zero to approximately +5.5 °C.

Key words: Eptesicus serotinus, underground roosts, hibernation, Slovenia

Izvleček. Pozni netopir (Eptesicus serotinus) je v Sloveniji med prezimovanjem redko opažen. Prispevek povzema vseh 18 literaturnih navedb in novih najdb. Posamezni pozni netopirji so bili najdeni v vhodnih delih 11 jam, v enem spodmolu in v eni kleti. Netopirji so se večinoma skrivali v majhnih razpokah, manj pogosto pa so viseli prosto na stropu ali stenah. Enkrat je bil pozni netopir najden tudi 40 cm globoko v grušču. Temperature ob netopirjih so bile od malo pod lediščem do +5,5 °C.

Ključne besede: Eptesicus serotinus, podzemna zatočišča, prezimovanje, Slovenija

Krzysztof DUDEK, Anna EKNER-GRZYB
Field observation of two-tailed sand lizard Lacerta agilis Linnaeus, 1758 and a common lizard Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) in Poland. (EN) Najdbi dvorepih osebkov martinčka Lacerta agilis Linnaeus, 1758 in živorodne kuščarice Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) na Poljskem.
Natura Sloveniae 16(1): 65-66
PDF Terenska notica • Field note

Številka 2 • Issue 2

Toni KOREN, Goran LETIĆ
Butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of Donji Emovci, Požega, Croatia. (EN) Favna dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Donjih Emovcev, Požega, Hrvaška.
Natura Sloveniae 16(2): 5-16
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. An example of a photographic faunistic study of butterflies implemented in Croatia is presented herewith. The survey was conducted in the near surroundings of Donji Emovci village, near Požega, Slavonia, between 2009 and 2013. The surveyed area consists mostly of a mosaic of different kinds of monocultures, scattered grasslands and forest fragments. Seventy-nine butterfly species could have been reliably identified from the photographs, several of which are rare or interesting records for Croatia (e.g. Colias erate, Parnassius mnemosyne and Cupido decoloratus). This study shows that butterfly photography can indeed be a useful tool for faunistic studies, although additional methods should be used to gain complete species lists.

Key words: photography, Lepidoptera, diversity, interesting records, Požega, Croatia

Izvleček. V članku predstavljamo primer favnistične raziskave metuljev na Hrvaškem na podlagi njihovih fotografij. Raziskava je bila opravljena v bližini vasi Donji Emovci blizu mesta Požega v Slavoniji med letoma 2009 in 2013. Preiskano območje je mozaik različnih tipov monokultur, travišč in zaplat gozda. Na podlagi fotografij smo lahko zanesljivo določili 79 vrst metuljev, med katerimi jih je veliko redkih ali zanimivih najdb za Hrvaško (npr. Colias erate, Parnassius mnemosyne in Cupido decoloratus). Ta raziskava dokazuje, da je fotografiranje metuljev lahko uporaben način v favnističnih raziskavah, vendar pa bi za pridobitev celotnega seznama vrst določenih območij morali uporabiti še dodatne metode.

Ključne besede: fotografija, Lepidoptera, pestrost, zanimive najdbe, Požega, Hrvaška

Dušan JELIĆ
Checklist of Croatian amphibians and reptiles with bibliography of 250 years of research. (EN) Pregled dvoživk in plazilcev Hrvaške z bibliografijo 250 let raziskav.
Natura Sloveniae 16(2): 17-72
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. An updated checklist is presented for the amphibian and reptile fauna of Croatia. According to historical and recent literature sources, 20 amphibian and 41 reptile species have been recorded so far. Two reptile species, Blanus strauchi and Typhlops vermicularis, are considered doubtful, although there are individual museum vouchers for the country. Presence of a total of 59 species can be considered valid, with two additional considered doubtful. This paper summarizes data from 700 scientific and popular publications, which is the first attempt to publish a complete Croatian herpetological bibliography. Full bibliography is also given for all occurring species and constitutes a basis for future publications.

Key words: amphibians, reptiles, checklist, bibliography, Croatia

Izvleček. V članku je podan posodobljen seznam dvoživk in plazilcev Hrvaške. Po zgodovinskih in recentnih literaturnih virih je bilo doslej v državi zabeleženih 20 vrst dvoživk in 41 vrst plazilcev. Za dve vrsti plazilcev, Blanus strauchi in Typhlops vermicularis, je pojavljanje v državi vprašljivo, čeprav obstajajo njuni muzejski primerki. Tako je bilo skupaj najdenih 59 vrst, medtem ko sta dve vprašljivi. V članku je povzetih 700 strokovnih in poljudnih publikacij, kar je prvi poskus objave celotne bibliografije o herpetološki favni Hrvaške. Podana je tudi celotna bibliografija za vse vrste, ki je hkrati izhodišče za prihodnje objave.

Ključne besede: dvoživke, plazilci, seznam vrst, bibliografija, Hrvaška

David STANKOVIĆ, Maja CIPOT
Distribution and population size estimation of the moor frog Rana arvalis Nilsson, 1842 in Ljubljansko barje Nature Park, central Slovenia. (EN) Razširjenost in ocena velikosti populacije barske žabe Rana arvalis Nilsson, 1842 v Krajinskem parku Ljubljansko barje, osrednja Slovenija.
Natura Sloveniae 16(2): 73-88
Izvleček • Abstract | PDF Celoten članek • Full text

Abstract. Until recently, the moor frog Rana arvalis has been recorded only from the Pannonian and Sava Basins of north-eastern and south-eastern Slovenia, respectively. Here we report on the occurrence of the species at Ljubljansko barje, central Slovenia, and give estimates of the species’ abundance and distribution. In addition, we present some morphological characteristics of this population and offer insights into the present threats and the status of its habitats. The overall population size was estimated through egg mass count and is calculated to be more than 19,000 adults. All findings were distributed in two separate clusters. The northern cluster hosted more than 96% of all findings, while the smaller cluster in the south-eastern part of Ljubljansko barje accounted for only a fraction of the records. Even though the habitats in the northern cluster are relatively well preserved, the possibility of local extinction remains high owing to the immediate proximity of the capital and the municipal landfill site, which is planned for expansion in the near future.

Key words: moor frog, Rana arvalis, egg mass counts, population size, Ljubljansko barje Nature Park

Izvleček. Barska žaba (Rana arvalis) je evrazijska vrsta, za katero je do nedavnega veljalo, da živi zgolj v nižinah severovzhodne in jugovzhodne Slovenije. V prispevku poročamo o pojavljanju te vrste na Ljubljanskem barju, o njeni razširjenosti in o velikosti tamkajšnje populacije. Poleg tega podajamo še vpogled v stanje in ogroženost te populacije in predstavljamo nekaj njenih morfoloških značilnosti. Velikost populacije smo ocenili s štetjem mrestov na mrestiščih. Na Ljubljanskem barju živi več kot 19.000 odraslih barskih žab, ki so geografsko razporejeni v dve večji območji. Več kot 96 % vseh najdb prihaja iz večjega, severnega območja, medtem ko preostale najdbe prihajajo iz jugovzhodnega dela Barja. Čeprav so gozdni habitati na severnem območju razmeroma dobro ohranjeni, neposredna bližina mesta in deponije, ki se bo predvidoma širila, barske žabe močno ogrožata. Uničenje primernih habitatov in prekinitev povezav med mrestišči in kopenskimi habitati namreč vodi v lokalno izumrtje vrste.

Ključne besede: barska žaba, Rana arvalis, ocena velikosti populacije, štetje mrestov, KP Ljubljansko barje