stilizirana Slovenija

NATURA SLOVENIAE

Revija za terensko biologijo • Journal of Field Biology

Natura Sloveniae se seli! Spoštovani obiskovalci in bralci. Najnovejša številka revije - 25(1), prva številka v letu 2023 - je bila objavljena na portalu Založbe Univerze v Ljubljani, na naslovu https://journals.uni-lj.si/NaturaSloveniae, ki bo odslej dom Natura Sloveniae. Prosimo, posodobite svoje zaznamke in povezave. Ta strežnik bo čez čas ugasnjen, zato nameravamo v bližnji prihodnosti preseliti tja tudi stare številke revije in vso preostalo vsebino. Hvala za razumevanje.

Natura Sloveniae is moving! Dear visitors and readers. The new issue of this journal - 25(1), the first issue of 2023 - has been published on the University of Ljubljana Press Journals portal, at https://journals.uni-lj.si/NaturaSloveniae, which will house Natura Sloveniae from now on. Please update your shortcuts and links. This server will be shut down eventually and all the back issues and other content will be transferred there as well soon. Thank you for understanding.

NATURA SLOVENIAE objavlja izvirne prispevke, ki imajo za ozadje terensko delo s področja biologije in/ali prispevajo k poznavanju favne in flore osrednje in jugovzhodne Evrope. Prispevki so objavljeni v obliki znanstvenih člankov, kratkih vesti ali terenskih notic.

Natura Sloveniae je bila ustanovljena leta 1999 na pobudo skupine mentorjev Raziskovalnih taborov študentov biologije, z namenom spodbujanja objavljanja neposrednih rezultatov biološkega terenskega dela. Revija uspešno zapolnjuje vrzel v znanstveni literaturi s področja biodiverzitete v Sloveniji in je v nekaj letih izdajanja postala osrednji slovenski medij za ažurno sporočanje novih odkritij s področja floristike, favnistike in ekologije. Poleg primernega nivoja objavljanih prispevkov, ki ga revija zagotavlja z mednarodnim uredniškim odborom in strokovnostjo recenzentov, pa uredniški odbor Natura Sloveniae vzpodbuja k sodelovanju tudi manj izkušene pisce, zlasti iz študentskih vrst, ki si z objavljanjem rezultatov terenskih bioloških raziskav šele pridobivajo izkušnje s podočja objavljanja znanstvenih prispevkov.

NATURA SLOVENIAE publishes original papers based on fieldwork from the sphere of biology and/or contributes to the knowledge of the natural history of Central and Southeast Europe. Papers may be submitted as Scientific Papers, Short Communications or Field Notes.

Natura Sloveniae was founded in 1999 on the initiative of a group of mentors working within the framework of the Biology Student Research Camps, their prime objective being to encourage the student to publish direct results of their biological fieldwork. The journal has successfully filled the gap in scientific literature from the sphere of biodiversity in Slovenia and has in no less than few years become a central Slovene medium for up-to-date reports on new discoveries from the fields of floristics, faunistics and ecology. Apart from a fairly high level of the published contributions, secured by the journal with its international editorial board and expert referees, the editorial board also stimulates less experienced article writers to take part, especially students who by publishing the results of their biology field research are yet to gain experience as far as writing scientific papers is concerned.

ISSN: 1580-0814

UDK: 57/59(051)=863=20

Glavni urednik • Editor in Chief
Maja Zagmajster

Odgovorni urednik • Responsible Editor
Rok Kostanjšek

Tehnični urednik • Technical Editor
Jernej Polajnar

Izvlečki prispevkov so zavedeni v zbirkah • The contributions' abstracts are entered in the following collections
AGRIS, ASFA, Biological Abstracts, Biosis Previews, COBISS, Zoological Records

Distribucija • Distribution
Knjižnica Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo,
Večna pot 111, SI-1111 Ljubljana, Slovenija

Izhaja dvakrat letno v nakladi 300 izvodov • Published twice a year in 300 copies

Lektor • Language Editor
za angleški jezik: Henrik Ciglič
za slovenski jezik: Henrik Ciglič

Grafično oblikovanje naslovnice • Layout
Daša Simčič akad. slikarka, Atelje T